Bannerpkngww2

 

Op deze pagina kunt u de opname beluisteren van de erediensten. en de orde van dienst zodat u de dienst thuis kunt volgen

omdat er geen beeld wordt meegezonden staat hieromder de orde vandienst zoals is aangeleverd door de predikant.

U kunt nu de dienst volgen en de liederen opzoeken in uw liedboek

 

Pinksteren 2023

 

Gezamelijke kerkdienst met de gemeente van Tjamsweer.

 

Wordt gehouden in de kerk van Wirdum

 

-Bij binnenkomst wordt iedereen uitgenodigd zijn lichtje aan te steken en in het hart te zetten.

 

-Mededelingen en aansteken van de Paaskaars

 

-Zingen NLB 672 couplet 1 en 2

1 Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen

en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen.

Eens gaf de heilige Geest aan velen heldenmoed.

Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.

 

2 O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden,

deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden.

O heldere fontein, die uit Gods tempel welt,

gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt.

 

-Votum, groet en Klein Gloria

 

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

 

-Luisteren naar Maak ons hart onrustig God (geluid van een filmpje).

 

Maak ons hart onrustig, God,

dat het ontevreden klopt

als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden!

Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.

Mensen worden uitgebuit, weggeschopt en opgesloten.

Zegen hen als wij hen troosten.

Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan

om het onrecht te weerstaan!

Geef ons moed om op te treden.

Laat ons vechten voor de vrede.

Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.

Laat ons doorgaan tot het eind.

Gaat het onze kracht te boven, laat ons dan in u geloven.

Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk

tot in alle eeuwigheid.

 

-Gebed om de Heilige Geest

Eindigend op: Kom tot ons, o Heilige Geest, zo bidden wij zingend:

-Zingen ELB 125, NLB 681

 

-Gebed om de Heilige Geest

Eindigend op: Kom tot ons, o Heilige Geest, zo bidden wij zingend:

-Zingen ELB 125, NLB 681

 

-Gebed om de Heilige Geest

Eindigend op: Kom tot ons, o Heilige Geest, zo bidden wij zingend:

-Zingen ELB 125, NLB 681

Amen

 

-Zingen Psalm 145 couplet 1 en 2

 

1 O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, ik wil uw naam verheffen boven al.

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd.

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

 

2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wonderen die Gij hebt verricht,

opdat men alom spreke van uw kracht, en roeme in uw overwinningsmacht.

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen

en juichend zal men overal bezingen uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

 

-Thema van de dienst

Het vurige hart, kinderen delen papier, pennen en scharen uit. Krijgen zelf ook mee en ook vuurwerk.

 

-NLB 683 couplet 1 en 2

 

1 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan.

 

2 Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; wij zijn niet meer alleen.

 

-Kinderen gaan naar de nevendienst

 

-Handelingen 2: 1-13

De komst van de heilige Geest

21Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

 

-Zingen NLB 680 couplet 1,2,3,5 

 

1 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht.

Verschijn, lichtengel, in de nacht van onze geest, verward en trots.

 

2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen

zo leeg en woest, zo dood, als toen Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

 

3 Er is geen licht dan waar Gij zijt, uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,

geen leven, dan waar Gij het wekt in een gemis dat naar U schreit.

 

5 O heilige Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond,

legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt.

 

-Preek deel 1

 

-Orgelmuziek met moment om na te denken.

 

-Preek deel 2

 

-Orgelspel terwijl iedereen zijn vlam uitknipt, een boodschap er op schrijft en ophangt aan het lint.

 

Kinderen komen ook terug en kunnen ook vlam ophangen.

 

-Kinderen vertellen wat ze hebben gedaan en voorlezen van de boodschappen op de vlammen

 

-Gebeden

 

-Collecte

 

-Slotlied NLB 687 Couplet 1,2,3

 

1 Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge

en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen,

die doordringt in het hart, in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

 

2 Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,

de vonk die overspringt op allen die geloven.

Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,

versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

 

3 Wij teren op het woord, het brood van God gegeven,

dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven.

Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand

dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

 

-Zending en Zegen

 

-Koffie met wat lekkers in het dorpshuis. tegenover de kerk.