Bannerpkngww2

VAN DE KERKENRAAD

         

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft vergaderd op 18 november.

          De begrotingen voor 2021 van de kerk en diaconie zijn besproken en vastgesteld.

De kerkenraad maakt zich zorgen over het groeiend tekort op de begroting van de kerk.

Er wordt een speciale vergadering gepland om de financiële toekomst van onze gemeente beter voor ogen te krijgen en wat onze mogelijkheden zijn om de opbrengsten van levend geld te vergroten en/of de uitgaven te beperken.

          Het eindverslag van de commissie Lichter Verkend is klaar en op de kerkenraad behandeld.

U zult een verkorte versie elders in de Groeiwijzer aantreffen. Graag willen we binnenkort uw mening hierover horen. Dit zal waarschijnlijk weer na een kerkdienst plaats vinden.

          De commissie Livestream-Audio-Video (de commissie bestaat uit: Jaap Schuurman, Karl Wendel, Arie Drenth en Jan Rietsema) is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden tbv. de vervanging van de kabels en de plaatsing van de apparatuur. Om de kwaliteit van de opnames zo goed mogelijk weer te geven, was het noodzakelijk de opstelling van het liturgisch centrum iets te veranderen. We zijn de commissie dankbaar voor hun enthousiaste inzet en het vele werk dat zij verrichten. Doordat ze alles zelf doen, scheelt dit behoorlijk op het budget. Waarschijnlijk is omstreeks de feestdagen de benodigde apparatuur geplaatst en kunt u, wanneer u niet bij de kerkdienst aanwezig kunt zijn, live de dienst beluisteren via Kerkomroep. Vervolgens gaat de commissie zich inzetten voor de 4-G aansluiting, die nodig is om de videobeelden live uit te zenden.

          Rondom de kerstdagen worden er meerdere activiteiten georganiseerd. Ook hierin speelt onze predikant een grote rol en laten we ons dankbaar inspireren door haar creatieve geest.

Over de activiteiten zelf vindt u de nodige informatie in deze Groeiwijzer.

          De volgende kerkenraadsvergadering is gepland op 14 januari 2021.

Gezegende kerstdagen en een goed en liefdevol 2021.

Ike Postma. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

------------------------------------------------------

 

Door goede machten trouw en stil omgeven,

bewaard, getroost als door een wonder,

zo wil ik deze dagen met de mijnen leven,

met jullie samen een nieuw jaar ingaan.

Nog zullen oude wonden pijnlijk schrijnen,

nog drukt op ons het lood van deze tijd.

Verleen Heer, onze opgejaagde zielen

het heil dat u voor ons hebt voorbereid.

En wilt u ons de zware, bittere beker geven

met leed en droefenis tot aan de rand gevuld,

dan zullen wij die dankbaar zonder beven

aanvaarden uit uw goede en geliefde hand.

Ach, wilt u ons nog een keer vreugde schenken

aan deze wereld en het stralen van de zon,

dan zullen we gedenken wat voorbijging

en hoort ons leven helemaal tot u, o God.

Laat warm en rustig nu de kaarsen branden

door u in onze duisternis gebracht.

Breng als het zijn mag, ons weer samen.

We weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Als dan de diepste stilte is gevallen,

laat ons genieten van de volle klank,

in wijde kringen om ons heen te horen,

een grote samenzang vol lof en dank.

Door goede machten vaderlijk geborgen,

wachten wij kalm op wat er komen gaat.

God is bij ons in de avond en de morgen

Lichter Verkend.

Voorbereid naar de toekomst met een kleinere kerkenraad

Waarom: Omdat het moeilijk is voldoende ambtsdragers te vinden voor de kerkenraad.

 

Hoe: Een werkgroep bestaande uit Ike Postma, Harriët Wals, Annemijn Dijkema, Wim Vreeling, Kees Willemsen en ds. Christel Minnaard hebben onderzoek gedaan en nagedacht over oplossingen. De gedachten en ideeën zijn gedeeld met de kerkenraad. Als gevolg van de coronamaatregelen was het niet goed mogelijk de hele gemeente te betrekken. Dat willen we nu doen.

 

Mogelijkheden.

Landelijk gezien is de visie over dorpsgemeenten sterk veranderd. Veel meer dan een paar jaar geleden wordt er nu alles aan gedaan om ook kleine dorpen hun eigen geloofsgemeenschap te kunnen laten behouden. Om dat mogelijk te maken is het minimaal aantal leden voor een kerkenraad teruggebracht. Wanneer dat nog te hoog gegrepen is, is na overleg met de classis nog meer mogelijk. Zolang je maar kunt aangeven dat de leiding aan de gemeente op een open en gerechtvaardigde manier gebeurt. Het verslag hieronder gaat uit van de minimaal vereiste samenstelling van de kerkenraad.  Er worden ook voorzorgsmaatregelen genoemd die bij kleinere aantallen een goed bestuur kunnen garanderen. Mocht het nodig zijn om met een nog kleinere kerkenraad te gaan werken dan kan daar dus ook toestemming voor worden gekregen.

richting

Minder kerkenraadsleden roept de vraag op of een kleinere kerkenraad het werk wel aan zal kunnen. In dit verslag is gezocht naar een taakverdeling waarbij de gemeenteleden samen al het werk verrichten dat nodig is voor de gemeente. Zo kunnen we nog een hele tijd als zelfstandige gemeente doorgaan. Daarbij biedt de landelijke kerk steeds meer opties voor een gemeente om als geloofsgemeenschap door te gaan zonder alle bestuurlijke taken zelf op zich te hoeven nemen. Dit is dus een hoopvol verslag over hoe we samen verder kunnen en we de volgende generaties in Garrelsweer, Winneweer en Wirdum een kerkgemeenschap niet onthouden.

Ds. Christel Minnaard

 

 

 

 

 

Verslag Lichter Verkend

engelen

 

Situatie: Er is een lijst opgesteld met alle vrijwilligers die actief zijn binnen onze gemeente. Een indrukwekkend aantal, zeker wanneer je het vergelijkt met het totaal aantal leden en met het aantal kerkgangers. Het ligt dus niet aan het gebrek aan vrijwilligers dat het moeilijk is om kerkenraadsleden te vinden. Waarschijnlijk ligt het aan een tekort aan mensen die kandidaat zouden kunnen zijn. Daarom heeft de werkgroep zich drie doelen gesteld. Bepalen hoe de kerkenraad kleiner kan worden, hoe de kerkenraad aantrekkelijker kan worden, en hoe er gemakkelijker ambtsdragers kunnen worden gevonden.

  1. Hoe kan de kerkenraad kleiner worden

kring

De kerkorde stelt als minimum voor een kerkenraad 2 ouderlingen, 2 diakenen, 2 ouderlingen kerkrentmeester en een predikant. Dus 7 ambtsdragers. Het voorstel is om de huidige kerkenraad langzaam af te bouwen tot deze samenstelling. Als we zuiniger met vrijwilligers willen zijn, zouden we niet meer dan dit aantal moeten aanhouden.

De scriba is een van de ouderlingen in de kerkenraad maar dan zonder wijk. Omdat het moeilijk is om iemand te vinden die het jeugdwerk aanstuurt en ook nog in de kerkenraad voluit mee wil draaien, wordt gekozen voor een jeugdcoördinator. Deze jeugdcoördinator schuift minimaal 2 keer per jaar aan om met de kerkenraad over het jeugdwerk te spreken. Daarnaast is deze persoon bij belangrijke besluiten aanwezig. Daarmee is er één wijkouderling in de kerkenraad. De andere twee wijken vallen dan onder een pastorale medewerker zoals Diny Berends dat nu is. De wijkouderling vertegenwoordigt hen in de kerkenraad. Net zoals nu al gebeurt, is er overleg tussen de wijkouderlingen, wijkmedewerkers en de predikant.

De kans is echter groot dat het in de toekomst niet lukt dit minimale aantal te halen. We hebben er dus rekening mee gehouden dat de kerkenraad nog kleiner kan worden. Hiervoor kan bij de classis om toestemming worden gevraagd. Daarbij zal dan moeten worden aangegeven hoe de nadelen van een te kleine kerkenraad worden opgelost. Omdat ook 7 kerkenraadsleden al weinig is, is het dus van groot belang te zoeken naar oplossingen voor de nadelen van een kleine kerkenraad en deze nu al in te voeren. Alle voorstellen zullen worden verwerkt in het werkplan van de kerkenraad.

 

Nadeel 1 van een kleine kerkenraad:

 Een kleine kerkenraad legt veel verantwoordelijkheid op de schouders van een kleine groep ambtsdragers. Dit kan ertoe leiden dat ambtsdragers dit als een te zware last gaan ervaren. Het kan ook (onbedoeld)  leiden tot te veel zeggenschap bij één persoon.

 

idee

Voorzorgsmaatregel 1:

Daarom worden werkgroepen en colleges betrokken bij de beleidsvorming en besluiten op hun gebied. Om de beurt wordt er een werkgroep of college uitgenodigd. Samen met hen wordt het beleid bepaald en het besluitvormingsproces doorlopen van agendapunten die voor hen van belang zijn. Deze groep is daarvoor een deel van de kerkenraadsvergadering aanwezig. Zij ontvangen van tevoren de agendapunten zodat zij die ook eerst zelf kunnen bespreken. In ieder geval staat dan op de agenda:

  • Waar zijn jullie mee bezig?
  • Hoe vinden jullie dat het gaat?
  • Wat zijn de plannen voor het komende jaar.

Het doel van het gesprek is om samen met de betreffende groep de grote lijnen uit te zetten waarmee deze groep dan aan de slag gaat.

Het seizoen wordt afgesloten met een maaltijd voor alle vrijwilligers. Hierbij vertellen de verschillende groepen waar zij mee bezig zijn geweest.

Voorzorgsmaatregel 2:

De hele gemeente wordt betrokken. De agenda van de kerkenraad wordt openbaar gemaakt aan alle gemeenteleden. Een week voor de kerkenraadsvergadering wordt deze tegelijk met de Nieuwsbrief verstuurd. (Wie wel geïnteresseerd is maar geen email heeft kan zich melden. Voor hen ligt een papieren versie klaar in de kerk. Buren worden gevraagd die eventueel te bezorgen). De agenda wordt zo opgesteld dat noodzakelijke achtergrondinformatie duidelijk is. Iedereen krijgt de gelegenheid te reageren. Dit kan bij de scriba via mail of brief. Dit kan ook door gebruik te maken van spreekrecht bij de kerkenraadsvergadering. Dit moet vooraf onder vermelding van het agendapunt bij de scriba gemeld worden.

Verder is er een keer per jaar de gebruikelijk gemeenteavond. Daarnaast is er regelmatig koffiedrinken na de dienst waar een onderwerp besproken wordt. Het doel van deze bijeenkomsten is om de gemeente mee te nemen in een te nemen besluit en gebruik te maken van de ideeën en gedachten van alle gemeenteleden. Het gaat dus niet alleen om het peilen achteraf of een al genomen besluit instemming vindt, maar vooral om voor het besluit genomen wordt eerst met gemeenteleden van gedachten te wisselen zodat de gemeente weet heeft van de noodzaak, meedenkt over oplossingen en argumenten tegen of voor kan noemen. Het is vervolgens aan de kerkenraad of de betreffende commissie om de ideeën en argumenten af te wegen en een besluit te nemen.

Voorzorgsmaatregel 3

 

Bij besluiten die grote gevolgen hebben voor de gemeente worden gemeenteleden van buiten de kerkenraad betrokken. Dit geldt voor drie soorten besluiten:

1.Onderwerpen waarvan de kerkorde aangeeft dat de gemeente betrokken moet worden,

  1. Onderwerpen waarvoor dat niet hoeft maar die toch ook ingrijpend zijn. Wij stellen voor dat dit besluiten zijn die een verandering in het vieren op de zondag tot gevolg hebben of besluiten die meer dan 7500 euro aan kosten met zich meebrengen.
  2. Die gevallen waarin het de kerkenraad niet lukt om overeenstemming te bereiken en men tot een stemming zou moeten overgaan.

Voor deze besluiten wordt er gezorgd dat er minimaal 11 aanwezigen zijn. Er wordt een uitnodiging naar de werkgroepen (Jeugdraad, Werkgroep Eredienst, en Pastoraatsgroep) gestuurd en hen gevraagd een persoon af te vaardigen. Ook de Jeugdcoördinator wordt uitgenodigd. Is de kerkenraad niet voltallig dan wordt bij een vacature voor diaken, de diaconie gevraagd een diaconaal rentmeester te sturen, bij een vacature voor kerkrentmeester ouderling wordt het college van kerkrentmeesters gevraagd een kerkrentmeester te sturen.

Deze extra gemeenteleden praten mee en laten hun licht schijnen over de zaak. Geven aan wat zij een wijs besluit vinden. Zo wordt geprobeerd toch

overeenstemming tussen de kerkenraadsleden te krijgen (het liefst ook inclusief de extra leden). Wanneer dit niet lukt, kan in een volgende vergadering gestemd worden.

 

Nadeel 2 van een kleine kerkenraad

Bij een kleinere kerkenraad moet er meer werk gedaan worden door de ambtsdragers.

 

 minder leden

 

Voorzorgsmaatregel:

Wanneer de kerkenraad uit minder personen bestaat, zal zij een deel van de taken moeten overdragen aan anderen. Allereerst aan de werkgroepen en colleges. Gemeenteleden geven aan dat kortstondige projecten of werkgroepen aantrekkelijker zijn dan lidmaatschap van de kerkenraad. Hier kan de kerkenraad ook gebruik van maken. De kerkenraad kan verantwoordelijkheid en taken bij individuen of tijdelijke groepen leggen.

Persoonlijke omstandigheden als gezin, hogere leeftijd of betrokkenheid kan maken dat mensen zich liever niet voor “vast” aan een taak verbinden. Vaak zijn ze wel bereid een taak voor kortere tijd op zich te nemen. De kerkenraad kan hier gebruik van maken voor specifieke vragen of opdrachten. Zo worden alle talenten in de gemeente gebruikt en kunnen zoveel mogelijk mensen actief betrokken worden. Het kan verstandig zijn om niet alleen naar talenten binnen de gemeente maar ook daarbuiten te kijken.

 

II: Hoe kan de kerkenraad aantrekkelijker worden?

De werkgroep Lichter Verkend heeft een aantal voorstellen gedaan om de werkwijze van de kerkenraad efficiënter en (daarmee) aantrekkelijker te maken. De kerkenraad is hiermee aan het experimenteren voor zover dat binnen coronamaatregelen gaat.

Dit gaat dan om de volgorde van de agenda en het beperken van het aantal agendapunten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan bezinning en teambuilding.

 

III Hoe kunnen er gemakkelijker ambtsdragers gevonden worden?

Het eerste voorstel is om een gemeentescout in te stellen. Deze gemeentescout bezoekt gemeenteleden die geen taak hebben en gemeenteleden die wel eens door zouden kunnen stromen naar een andere taak. Met hen wordt besproken wat hun interesses, talenten en mogelijkheden zijn. En er wordt gekeken of er passende taken zijn en indien van toepassing hoe een ambt hen zou kunnen liggen.

Er wordt hierbij van uit gegaan dat alle gemeenteleden verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de gemeente. En ook dat actieve gemeenteleden betrokken gemeenteleden worden. Het idee is dat we het omdraaien. Niet iemand zoeken bij een taak, maar een taak voor iemand zoeken.

          Het tweede voorstel is om de verkiezing van ambtsdragers aan te passen aan de huidige tijd, om te beginnen aan de eisen die de nieuwe kerkorde stelt. Daarnaast willen we ook gebruik maken van moderne communicatiemiddelen. Dit betekent dat alle gemeenteleden die een emailadres hebben via de mail gevraagd wordt namen te noemen van gemeenteleden. Anderen zullen dit nog steeds per brief kunnen doen. Ook ontvangt u geen lijst met namen meer maar wordt u gevraagd in het jaarboekje te kijken. Dit bespaart veel werk.

 

 

OPROEP

Hebt u ideeën of bedenkingen? Laat het dan weten aan de scriba. Geef duidelijk aan over welk onderdeel het gaat, wat uw argumenten of overwegingen zijn en wat u als een oplossing ziet. Zodra het kan wordt er na een kerkdienst een bijeenkomst georganiseerd. Ook dan vragen we om mee te denken.

 

 

 

 

 

 

en zonder twijfel elke nieuwe dag.

 

Dietrich Bonhoeffer, december 1944