Bannerpkngww2

STARTZONDAG 2021

Tijdens de startzondag hebben verschillende groepen/commissies uitgelegd wat hun organisatie/motivatie inhoudt.

Het leek ons goed om deze verhalen/inleidingen te plaatsen in de Groeiwijzer.

KERKENRAAD

11En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God.

Allemaal anders, allemaal één        (Efeze 4: 11 – 13)

Regelmatig houden we een bazaar. Dan zie je iets heel moois.

Zoveel verschillende mensen. Maar bezig met één doel.

De vrouwenvereniging zorgt voor eten en drinken.

De jeugdclub staat bij de spelletjes.

Een ondernemer zorgt voor de prijzen.

Een commissielid zorgt voor de techniek.

Een ander voor het geld.

Weer een ander zorgt voor de publiciteit.

Een hele familie verzorgt de lootjesboom.

De voorzitter vraagt een zegen voordat we beginnen.

En zo helpen er nog veel meer.

Ieder met zijn of haar eigen gaven.

Niet voor zichzelf. Maar voor een goed doel.

Veel verschillende mensen, toch één geheel.

En zo moet dat in de christelijke gemeente ook gaan. Dominees, ouderlingen, diakenen en gemeenteleden. Allemaal met verschillende gaven. Met verschillenden taken.

Maar met hetzelfde doel: God eren en loven.

Hem dienen, eensgezind. Dan groeit de gemeente.

Dan wordt duidelijk wat Jezus bedoelt!

WERKGROEP EREDIENST

De Werkgroep Eredienst bestaat uit de volgende personen

Ds Minnaard, Yvonne Bezema, Femmie van der Veen, Tjerk Alberda en Femmie van der Veen.

Wij vergaderen ongeveer 1 x per 6 weken of indien nodig vaker.

Het verslag van de vergadering gaat naar de kerkenraad en Groeiwijzer.

Door de coronacrisis werd er lange tijd niet vergaderd.

Wij hopen nu dat er weer regelmatig kan worden vergaderd.

Wij houden ons bezig met het organiseren en het maken van de liturgie voor de diensten op tweede kerstdag, de tweede paasdag en zo als vandaag de startdienst.

Wij hadden gedacht dat er een feestweek zou zijn met een openluchtdienst, dat ging niet door en daarom is er voor gekozen de startdienst in deze mooie tuin te houden met dank

aan onze gastvrouw ..

Ook een belangrijke taak van de WE is het opstellen van het preekrooster Als dit rooster besproken en goed gekeurd is op onze vergadering gaat het naar de kerkenraad.

Als de kerkenraad het er mee eens is kan ds. Minnaard als eerste haar preekbeurten invullen

Daarna gaat Tjerk als preekvoorziener aan de slag om de overige zondagen in te vullen met andere predikanten. Dat is altijd een hele klus.

Voor de coronacrisis maakte de WE ook een lijst van liederen die we voor de dienst zongen en ook van nieuw aan te leren liederen. Deze werden per maand tijdens de collecte gezongen. We hopen dat dit snel weer kan.

De WE werkt ver vooruit zo zijn we nu al bezig met het Preekrooster van 2023. Het is nodig dat Tjerk op tijd kan beginnen met het vragen van andere predikanten want anders vis je achter het net.

De Werkgroep Erediensten is dus best een belangrijk deel van het kerkenwerk in onze gemeente.

DIACONIE

Beste mensen namens de diaconie van de kerk mag ik vanmiddag uitleggen wat diaconie is en wat we doen. Diaconaat is zorg voor wie arm en kwetsbaar is. De basis van alle diaconaat ligt in de voort-durende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is.

Elke zondag wordt er in de kerkdienst gecollecteerd één inzameling is voor de kerk, om de eigen kosten te betalen en de tweede inzameling is voor de diaconie. Vaak wordt er vanuit de landelijke PKN, diaconie of kerk in actie een collecterooster opgesteld waarin wordt gevraagd om op bepaalde zondagen voor een specifiek doel te collecteren zoals bv. Projecten in Oeganda, Nepal, Rwanda. Ook dichterbij worden projecten gesteund zoals opvang daklozen, jongeren in een kwetsbare positie. Kortom geen woorden maar daden.

De diaconie bepaald welke projecten we als PKN GWW gaan steunen en we maken een keuze uit de vele verzoeken van allerlei organisaties die om financiële steun vragen. Ook wordt elk jaar een goed doel uitgezocht die we extra steun geven. Zo hebben we Clasien Clements gesteund voor de renovatie van het weeshuis in Thailand waar ze als vrijwilligster werkte, hebben een organisatie gesteund die in Eritrea werkzaam is en we steunen nu Mercy Ships.

Medische zorg voor ieder mens

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

Onze diaconie organiseert allerlei acties om geld in te zamelen voor deze jaarlijkse goede doelen. Een stamppotbuffet, een bingo-avond, verkoopkraampje tijden de braderie van de feestweek, collectes en natuurlijk de inmiddels overbekende Bolchrysantenactie. Gisteren nog zijn we weer in Garrelsweer, Wirdum en Winneweer rondgegaan en hebben 300 bolchrysanten verkocht. We hebben ook mensen moeten teleurstellen omdat we uitverkocht waren en we zijn niet bij iedereen langs geweest. Ook vorig jaar kwamen we tekort dus we hadden al 30 extra ingekocht en toch……. sorry. We waren wel erg blij met de netto-opbrengst van € 615 voor Mercy Ships. En na afloop was er voor de medewerkers heerlijke soep die gemaakt en gesponsord werd door mevrouw Bouma. Hartelijk dank voor de inzet en dit resultaat.

Dan is er ook nog een potje voor de minima in onze eigen dorpen. Dat potje wordt o.a. gevuld met de opbrengst van het oud papier. Mensen, gezinnen die het erg zwaar hebben en elk dubbeltje (10 eurocent) wel 3x moeten omkeren voordat ze het uitgeven. Bijvoorbeeld met Kerst en Pasen steunen we deze mensen, gezinnen, met een goedgevulde boodschappentas of we besteden een gift aan nieuwe kleding of schoenen. Het is toch niet nodig dat kinderen niet mee kunnen met een schoolreisje omdat hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Het is erg moeilijk om erachter te komen welke dorpsgenoten dit betreft maar we willen ze graag helpen en ik vraag uw hulp. Geef het aan mij door als u of iemand die u kent in een dergelijke belabberde situatie verkeerd. We zullen proberen binnen onze mogelijkheden om een oplossing te vinden. Uiteraard behandel ik eventuele meldingen met alle discretie. Dus laat u helpen want het kan iedereen overkomen door allerlei onvoorziene omstandigheden.

GROEIWIJZER

Geachte gemeenteleden,

Onze groeiwijzer bestaat vanaf de fusie en de naam Groeiwijzer is bedacht door Riet Rijskamp.

We vergaderden elke maand rond de twintigste van bijna iedere maand behalve december en juli. 

Behalve meditatie, agenda, wel en wee en de diensten en collectes hebben we ook andere artikelen zoals een kinderpagina en verhaal. Ook worden de banknrs vermeld voor de diaconie en kerk.

Maar door de coronacrisis is ons werk toch doorgegaan via Whatsapp. Leve de vooruitgang van de techniek. En email niet te vergeten.

Ook zijn we veranderd van drukker en is het noodzakelijk geworden op tijd de artikelen in te leveren.

We hebben daarvoor het getal 18 ingesteld. Zoals de 18de van elke maand voor 18.00 uur.

Het verloopt daardoor heel soepel.  Dank U wel allemaal.

Misschien wilt U ook wel eens iets inleveren wat U getroffen heeft of U interessant vindt om mee te delen. Dat zou eventueel kunnen onder het Kopje: Voor U gelezen….  En gedichten zijn welkom.

We zijn blij dat het toch door heeft kunnen gaan ondanks de corona en nog blijer dat onze typistes Petra Schuurman en Janneke Moesker hun werk steeds trouw verrichten.

Tot zover.

JEUDOUDERLING

Ook voor het komende seizoen zullen wij kindernevendienst en kinderkerk organiseren.

Wij hopen dat er veel kinderen aan mee zullen doen; gemeenteleden, maar ook de kinderen uit de omliggende dorpen zijn zeer welkom.

De kinderen zullen op een eenvoudige manier iets verteld krijgen uit de bijbel en daarnaast is er veel tijd om plezier met elkaar te maken en te knutselen, spelletjes doen, liedjes zingen en luisteren.

In de schoolvakanties hopen we ook een leuk programma te kunnen aanbieden. Denk aan filmmiddag, speurtocht, quiz en de bekende verhalenverteller die langskomt in de dorpen Wirdum en Garrelsweer.

Wij zijn dankbaar dat de activiteiten vol enthousiasme worden gegeven en ontvangen.

BIJBELKRING

Nu in deze tijd zijn we ons er steeds meer van bewust dat het een voorrecht is om in dit vrije land naar de Kerk en de Bijbelkring te gaan.

Er zijn steeds meer landen waar men daarvoor in de gevangenis komt, of zelfs er om vermoord kan worden.

Zo’n 7 à 8 keer in het winterseizoen komen we bij elkaar met 10 a 12 personen.

Om de andere keer leidt Ds. Minnaard en Ike Postma met ondergetekende.

Na de opening lezen we een bijbel gedeelte en bespreken dat, en zoals Paulus het zegt: om het Woord te weerleggen, discussie dus.

Gewoon goed om er mee bezig te zijn, de rijkdom van Gods Woord te mogen ervaren.

Het verlangen is om te groeien in het geloof.

KRING JONGVOLWASSENEN

Komend seizoen gaan we weer van start met de kring voor jongvolwassenen van onze clustergemeente (Garrelsweer, Appingedam, Tjamsweer). Ook dit jaar weer onder begeleiding van ds. Johan van den Berg.

We zijn dankbaar dat een groot deel van de kringavonden het afgelopen seizoen online door kon gaan.

We hopen dat we dit seizoen weer zoveel mogelijk fysiek bij elkaar kunnen komen en weer thema's kunnen bespreken die ons bezighouden.

Waarschijnlijk zal net als vorig seizoen elke keer een ander kringlid de avond voorbereiden. Het is mooi om het als leeftijdsgenoten met elkaar over het geloof te hebben en over dingen waar we in ons dagelijks leven tegenaan lopen. Op die manier hopen we ons geloof te versterken.

KERKRENTMEESTERS

We bevinden ons als kleine gemeente best in een luxe positie. We hoeven niet naar 1 kerkgebouw te gaan, maar kunnen zelfs switchen tussen twee. Twee huizen van God zogezegd. Twee kerken waar we 100% onszelf kunnen zijn, en ons eigen geloof kunnen belijden. Dat lijkt dicht om ons heen in ons eigen land de normaalste zaak van de wereld. Maar we weten allemaal dat dit lang niet overal mogelijk is. Het klinkt misschien gek, maar we mogen onze handen dichtknijpen en hier dankbaar voor zijn.

Iedereen draagt een zorg voor verschillende mensen, dieren en dingen in ons leven. Wij als kerkrentmeesters zijn onder andere verantwoordelijk om zorg te dragen voor de kerk en de bijhorende gebouwen. We maken momenteel plannen hoe we dit de komen de periode gaan doen. Een periode die best speciaal en uitdagend gaat worden, ook wat betreft de ophanden zijnde versterkingstrajecten naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek. Hierin moeten allerlei keuzes worden gemaakt, keuzes die wij overigens niet alleen maken.  

Aan het begin van dit jaar bestond het college van Kerkrentmeesters uit twee man. Gelukkig bestaat het team nu weer uit iemand meer. Met z’n drieën ben je toch iets slagvaardiger en kan je de taken beter verdelen. We zien het komende seizoen dan ook weer met vertrouwen tegemoet en staan ook zeker open voor eventuele hulp en op-, of aanmerkingen.

LIVESTREAM

Het prijzen van God heeft het rumoer van de wereld nodig (Trouw-21-08-21)  STIJN FENS/aangepast

Een paar weken geleden zat ik om een uur of zes 's avonds op een terras in Garrelsweer. Het was bloedheet en het terras voelde als een haven die we, na een uitputtende vaart over het Damsterdiep, waren binnengevaren. De ober noemde ons in een recordtijd al 'mijn beste vrienden' en vroeg 5 euro voor een blikje cola. Ik vond het allemaal best.

Hij zette de blikjes frisdrank voor ons neer en gaf er nog een schaaltje chips bij. Precies op dat moment kwam er vanuit de kerk, die ook aan het plein stond, een flard van gezang. De avonddienst was begonnen. Het was een geruststellend geluid, ook al werd er niet vlekkeloos gezongen. Bovendien had de zang niet het alleenrecht in het dorp. Er was allerlei lawaai waartegen de lofprijzingen aan het adres van God moesten opboksen. Luidruchtig converserende Groningers, grote tractoren op de Stadsweg en de sirene van een ambulance. Zo leken al die geluidsgolven een tijdje los van elkaar te bestaan. Maar soms raakten het gezang en het dorpsrumoer elkaar ritmisch precies op het goede moment en ontstond er een symfonie waar een moderne componist maanden voor nodig zou hebben om te componeren.

Dat is wat een kerkdienst voor mij moet zijn: het vieren van het heilige mysterie, maar nooit in een vacuüm, altijd in verbinding met een stad, het dorp, de wereld, hoe beroerd die er soms ook aan toe zijn. Kerkdienst en wereld kunnen niet zonder elkaar. Ze maken elkaar beter; de een verdort zonder de ander.
Het prijzen van God, in welke taal dan ook, heeft op de achtergrond het rumoer van die wereld nodig.

Kijken en luisteren om contact te maken met elkaar; Sinds half dit jaar kunnen we met beeld en geluid uitzendingen verzorgen vanuit de kerken in Garrelsweer en Wirdum. Het is begonnen in coronatijd om onze leden ook thuis een band te geven met de kerk en het ‘gemeente-zijn’.

Tegelijkertijd groeit ook steeds meer het besef dat de binnenkant en de buitenkant van de kerk elkaar nodig hebben: onze naasten ontmoet je niet alleen in de kerk, maar juist ook daarbuiten. Via Kerkomroep en via onze website kunnen wij nu onze kerkdiensten live, en ook achteraf, doorgeven aan iedereen die het zien en horen wil. Een enthousiast team van 9 vrijwillige medewerkers gaat er bij toerbeurt wekelijks mee aan de slag. Ook vanuit het dorp kregen wij bij de opbouw zeer waardevolle medewerking. Dat wij dit zo hebben kunnen maken en nu kunnen presenteren ervaren wij als een grote zegen voor onze gemeente.

Hiermee krijgen wij als kerk nieuwe mogelijkheden om met het dorp meer gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen en daarmee ook meer voor elkaar kunnen betekenen. Samen zouden we ook door de week iets met beeld en geluid kunnen uitzenden vanuit de kerk. Deze plannen zijn nog niet concreet maar we staan er wel voor open. Als u daar ideeën voor hebt laat het ons horen.

We kunnen dan denken vanuit de vraag: wat kan de kerk voor het dorp betekenen en wat kan het dorp voor de kerk betekenen. Voor onze kerk is het toekomstperspectief een belangrijk jaarthema. En na een jaar is dat niet ineens weer voorbij; de toekomst blijft altijd actueel, zowel voor de kerk als ook buiten de kerk.

Vaak gaat het dan over de aarde en al wat daarop leeft; de zorgen over ons klimaat worden steeds groter: welke aarde laten wij na aan onze kinderen en kleinkinderen? Als christenen zien wij de aarde als Gods schepping en wij zijn zijn rentmeesters …

Maar doen wij het eigenlijk wel goed en rechtvaardig? … Misschien is dit ook wel een onderwerp waarover we samen als kerk en dorp met elkaar in gesprek kunnen gaan?!

Tenslotte: Wij geloven dat God niet loslaat wat Hij is begonnen, maar daar is wel moed en vertrouwen voor nodig en we bedoelen dan te zeggen: daar is geloof voor nodig. En om dat aan elkaar uit te kunnen leggen zullen we veel meer met elkaar in gesprek moeten gaan. Misschien kunnen daarbij ook onze audio- en video mogelijkheden een waardevolle bijdrage leveren.

Hartelijk dank voor jullie aandacht.

 

 

KINDERNEVENDIENST

Een nieuw seizoen van kindernevendienst en kinderkerk komt er weer aan. We gaan weer werken uit Bijbel Basics.

Dit seizoen wordt er niet op alle zondagen kindernevendienst gegeven. Op de zondagen dat er geen kindernevendienst is, zal er in de hal en/of op de tafel voorin de kerk een werkblad liggen wat de kinderen kunnen pakken.

Kinderkerk zal op de 1ste of 2de zondag van de maand gegeven worden in Garrelsweer.

De allerkleinsten zijn ook welkom in de kerk, hiervoor zal oppas geregeld worden.

In Groeiwijzer staan de data wanneer er kindernevendienst of kinderkerk is.

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst, kinderkerk en oppas.