Bannerpkngww2

Van U is de toekomst

Verslag van wat er tot nu toe is gebeurd en besproken.

bloem toekomst

 

 

De opgaande zon (Jezus Christus) en de stenen (de mensen)

vormen een kring die hemel en aarde verbindt.

 

Wat viel op in de gesprekken?

Het eerst dat opvalt is dat er in elke groep genoemd is dat ze vaker willen wandelen, fietsen, schilderen etc. Samen iets doen beviel goed. Het praatte ook makkelijker en ook dat beviel goed.

De centrale conclusie over de gesprekken zou je zo kunnen samenvatten. Men wil als gemeente bij elkaar blijven. Want dit zijn mijn broeders en zusters, verwoordde iemand het. En ook wordt het belangrijk gevonden bij elkaar te blijven omdat anders de dorpen hun kerkelijke gemeente verliezen.

Tegelijk zijn er zorgen. Het wordt belangrijk er op te letten dat de druk om taken op je te nemen en de druk om naar de kerk of andere activiteiten te komen niet te groot wordt.

spreuk toekomst

 

Waar wachten we op?

Op de vraag waar wacht je op kwam vooral het antwoord: meer betrokken mensen! Mensen die ambtsdrager kunnen zijn, een leeftijdsgenoot voor de jongeren generaties zijn, die de kerk vullen of waarmee je je geloof kunt delen.

Welke vruchten van de Geest zien we?

Op de vraag wat de vruchten van de Geest zijn in onze gemeente stonden drie antwoorden met stip bovenaan. Op 1 dat we een hechte gemeenschap zijn. Er wordt met elkaar meegeleefd en men is elkaar tot steun. Als illustratie hierbij de bloemschikking die gemaakt is voor de begrafenis van Kees Hartsema. Hoe vele gemeenteleden er voor gezorgd hebben dat hij een waardige en liefdevolle begrafenis kreeg, vind ik een goed voorbeeld van hoe onze gemeente is.

Op 2 staat dat er zoveel gemeenteleden zijn die zich inzetten voor de gemeente. Hierbij moet ik er aan denken hoe deze Advent er een ster bij de kerk stond , die lichtjes kreeg en waarbij een kastje kwam te staan dat binnen de kortste keren goed gevuld was.

Op 3 dat er elke zondag een dienst is en daar mensen naar toekomen uit overtuiging. Als illustratie het schilderij: “Ik richt mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?” Tekenend voor het geloof in onze gemeente.

 

 Hoe nu verder?

Ik heb alle zorgen en alle vruchten op een rij gezet. Daarbij alle ideeën en opmerkingen. Volgens mij kom je dan op de volgende drie speerpunten. Ik hoor graag of je het met mee eens bent.

Speerpunt 1: Samen activiteiten gaan doen zoals samen eten, fietsen of schilderen.

Speerpunt 2. Een open gemeente zijn.

Speerpunt 3 Inzet van vrijwilligers

Ik zal uitleggen wat ik hier mee bedoel.

Speerpunt 1: Samen activiteiten ondernemen

Dit komt voort uit de vraag om vaker dingen samen te doen. En is ook geïnspireerd op wat er naar aanleiding van een preek gezegd werd: Zorgen voor een goede balans tussen Martha en Maria zijn. Momenten van werk voor de gemeente afwisselen met momenten die bemoedigen.

Mij lijkt het een goed idee om vaker samen te eten, te wandelen of bijvoorbeeld taart te eten. Hiermee versterken we het sterke punt van onze gemeente: de hechte gemeenschap. Iemand die hier ervaring in een andere gemeente mee heeft, vertelde hoe waardevol het kan zijn. Als christen wil je je geloof met de anderen delen. Verder hoop ik dat het de generaties dichter bij elkaar brengt zodat leeftijdsgenoten hopelijk minder gemist worden.

Dit hoeft niet veel organisatie te vragen, heeft de afgelopen tijd geleerd. Belangrijk is dat de gesprekken tijdens de activiteit over meer dan koetjes en kalfjes gaan en luisteren naar elkaar gestimuleerd wordt zodat het echte ontmoetingen worden.

 

 

Speerpunt 2: Open kerk.

Een groep vroeg zich af hoe open wij als gemeente zijn richting nieuwkomers, terugkomers en jongeren. Een andere groep overdacht dit aan de hand van wat er die zondag gehoord werd, dat de herder op zoek gaat naar het ene schaap dat niet meeloopt en daarvoor alle anderen achterlaat. Hieruit concludeerden zij niet alleen dat het ene schaap belangrijk is maar ook dat je naar dit schaap toe moet gaan.

Alle ideeën en opmerkingen rond dit speerpunt zijn te verdelen over 4 onderdelen:

1.communicatie en pr

  1. naar het dorp toegaan
  2. aandacht voor het ene schaap

4.de eredienst voor iedereen

Ik zal dit verder uitleggen en punten en opmerkingen vanuit allerlei groepen daarbij invoegen.

1.Communicatie en pr. Een idee dat naar voren kwam is om vaker dan alleen met kerstmis huis-aan-huis informatie te verspreiden over activiteiten van de gemeente. Daarnaast kwam ook naar voren dat er eens goed gekeken zou moeten worden naar welke informatie via welk medium verspreid wordt. Groeiwijzer, Nieuwsbrief, gemeenteapp en Website hebben allemaal hun eigen voordelen en bereik. Deze slim inzetten kan er voor zorgen dat mensen beter bereikt worden en kan ook werk besparen. De Groeiwijzer wordt met plezier gemaakt door de redactie. Al is er teleurstelling over dat er wat weinig kopij is. Aan de andere kant vraagt het steeds voorzien van de redactie van kopij nogal wat aan inzet van kerkenraad en predikant.

2.Naar het dorp gaan. Alle groepen onderstreepten het belang van activiteiten voor en met het dorp. Hierbij kan de predikant meer samenwerken met de werkgroep Evangelisatie.

3.Aandacht voor het ene schaap. Nu al heeft de werkgroep pastoraat oog voor leden die niet nauw betrokken zijn bij de gemeente. Uit de gesprekken in de groepen bleek dat dit belangrijk gevonden wordt en misschien ook wel voor andere dorpsgenoten zou moeten gelden. Aandacht voor de ander wordt belangrijk gevonden. Aandacht door naar iemand toe te gaan, door te luisteren naar het verhaal van de ander en door te vragen hoe je de ander kunt helpen (bij zijn leven of om bijvoorbeeld weer mee te doen met de gemeente).

4.De eredienst voor iedereen. Met de vragen hoe open wij zijn als gemeente werd ook bedoeld of de eredienst voor iedereen is. Met iedereen wordt dan alle kerkgangers bedoeld. Rekening houden met wie toch niet naar de kerk komt heeft geen zin. Dus niet bijvoorbeeld een band uitnodigen omdat je daarmee mensen hoopt te trekken. Het verleden heeft uitgewezen dat dat niet werkt. Maar wel bijvoorbeeld een band uitnodigen omdat kerkgangers dat willen. Om er achter te komen of de dienst voor iedereen is, dus bijvoorbeeld voor jong en oud, klassiek en modern, wil de werkgroep eredienst de diensten gaan evalueren en het gesprek er over aangaan. Zij gaan hiervoor kijken naar de EHBO.

Speerpunt 3 Inzet van vrijwilligers. En dan het laatste maar zeker niet het onbelangrijkste speerpunt. De inzet van vrijwilligers. Dit is ook meteen het punt dat de meeste creativiteit en moed zal vragen. Vandaar dat ik hierbij de opmerking uit de dienst over Mozes en zijn staf aanhaal. Durf het maar aan kwetsbaar te zijn, vertrouw daarbij op Mij (teken van de stok/slang).

Er spelen hier drie zaken:

-Er zijn veel en actieve vrijwilligers maar er is een tekort aan ambtsdragers.

-Een grote zorg is een te grote druk op gemeenteleden in de toekomst.

-En er speelt een generatiekloof(je). Jongeren besturen en vergaderen anders dan vorige generaties. En de jongeren vragen zich af: Moeten wij jongeren dadelijk alles doen of kan het minder?

Uit de gesprekken bleek weinig enthousiasme voor een kerkenraad vanuit de classis

Er was ook weinig enthousiasme voor een kerkenraad samen met een buurgemeente. Wel is men enthousiast over de laatste gemeenteavond. We kunnen samen besluiten nemen, was de conclusie.

De realiteit is dat de kerkenraad klein wordt. We ontkomen dus niet aan een nieuwe structuur in verdeling van werk en verantwoordelijkheid. Als mogelijkheden werden genoemd: Meer werk van de kerkenraad naar de vrijwilligers, meer verantwoordelijkheid van de kerkenraad naar de gemeente als geheel. Mee gaan met moderne manieren en mogelijkheden. Dat het niet meer kan zoals het altijd ging is duidelijk en velen willen een steentje bijdragen.

Kern van onze kerk.

Er .is door de groepen gepraat over waarom we kerk zijn. Dit is samen te vatten in dit plaatje. Het is een schilderij van een gemeentelid gemaakt tijdens een van de activiteiten. Met dit schilderij bemoedigt ze anderen. Dat is gemeente zijn. Het schilderij laat zien waarom het in een gemeente gaat. Vrees niet, geloof alleen. En wat extra mooi is, dit werd geschilderd door iemand die dacht niet te kunnen schilderen. Dus, laten wij niet denken dat we het niet kunnen. Vrees niet, geloof alleen. Wanneer we zo leven stralen we hoop en geloof uit in het dorp. Nog een kern van ons gemeente zijn dat genoemd werd.

vreesniet toekomst 

  

Van U is de toekomst.

Tot zover wat ik gehoord heb tijdens de activiteiten en gelezen heb in de hal. Ik ben benieuwd of u hetzelfde hebt gedacht en geconcludeerd. Ik hoor het graag.

De activiteiten hebben we afgesloten met gebed. En daarmee zou ik ook eigenlijk dit verhaal willen besluiten. Een gebed om te danken voor mijn broeders en zusters in Christus met wie ik mij verbonden kan voelen. Een gebed ook om te vragen of God ons wil helpen op weg naar de toekomst. Het gebed zou ik besluiten met de woorden: Van U is de toekomst. Omdat ik er op vertrouw dat er toekomst is door God en Hij ons er naar toe zal leiden.

 

 

Tot zover wat ik gehoord heb tijdens de activiteiten en gelezen heb in de hal. Ik ben benieuwd of u hetzelfde hebt gedacht en geconcludeerd. Ik hoor het graag.

De activiteiten hebben we afgesloten met gebed. En daarmee zou ik ook eigenlijk dit verhaal willen besluiten. Een gebed om te danken voor mijn broeders en zusters in Christus met wie ik mij verbonden kan voelen. Een gebed ook om te vragen of God ons wil helpen op weg naar de toekomst. Het gebed zou ik besluiten met de woorden: Van U is de toekomst. Omdat ik er op vertrouw dat er toekomst is door God en Hij ons er naar toe zal leiden.