Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collectes in de komende periode

Collecte Catechese en Educatie
28 januari 2018
Wijzer worden in de kerk

Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de kerk? Volgend jaar start er b het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bij scholing en praktische trainingen op diverse terreinen.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals en vrijwilligers voor hun werk in de gemeente.
 

Collecte Werelddiaconaat
4 februari 2018

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kind slaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit.
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van
de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!
 

40 Dagen tijd 2018
Thema: Onvoorwaardelijke liefde
Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Tijdens de de 40 dagentijd 18 februari t/m 25 maart zullen we bij 2 projecten van kerk in actie stil staan en deze in enkele diensten ook toelichten, de collectes tijdens deze diensten zullen ook bestemd zijn voor deze projecten.
Project 1: “uit de schulden” (18 februari t/m 4 maart)

Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Project 2: “Geen Kinderarbeid in de textielindustrie in India”(11 maart t/m 25 maart)

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.

“Gooi een blik in de kerk”
TIjdens de 40 dagentijd zal er weer doorlopend een doos achter in de kerk staan waarin we tijdens deze periode houdbare voedingsmiddelen willen verzamelen tbv de voedselbank.
Helpt u allen mee?

Stamppotbuffet 7 Februari
Woensdag 7 februari zal er weer een stamppotbuffet worden gehouden . Elk keer weer een gezellige avond voor jong en oud . De opbrengst zal bestemd zij voor het project van de diaconie . Dit jaar is dat zoals u weet het project Stichting THUD. We hopen dat er ook iemand van de stichting aanwezig zal zijn die ons wat van hun werk wil vertellen.
Op Woensdag 7 februari zullen er weer verschillende heerlijke stamppotten te proeven zijn . De avond zal worden gehouden in de zaal achter de kerk in Garrelsweer en zal beginnen op 18:00 uur. We willen natuurlijk wel graag weten hoeveel mensen er zullen komen dus opgave graag voor maandag 5 februari bij een van de leden van de diaconie( zie achterzijde groeiwijzer). Uiteraard zal er op die avond de bekende ‘pot’ staan waarin u uw bijdrage voor het project kunt deponeren. Tot dan!

Giften
De diaconie ontvangt naast de reguliere giften tijdens de collectes ook met enig regelmaat giften van gemeenteleden, soms met een bepaalde, voor een speciale doelgroep, in gedachten maar vaak ook met allen bestemming “Diaconie”. Zoals u wellicht weet krijgt de diaconie regelmatig verzoeken voor financiële ondersteuning van vele goede doelen. Tijdens de afgelopen periode hebben we enkel doelen dankzij deze extra giften extra kunnen ondersteunen. Zo zijn er extra giften gegaan naar; Het Leger des Heils, de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind en naar Artsen Zonder Grenzen. Onze hartelijke dank daarvoor.

Viering Heilig Avondmaal 4 februari
Zondag 4 februari hopen we gezamenlijk de maaltijd van de Heer te mogen vieren. De viering vindt plaats in Wirdum en hierin zal Dominee Verrips voorgaan. Wij hopen u allen daar te ontmoeten.


Ter inspiratie

Het zout der aarde
Als het zout der aarde zijn,
is liefdevol, bescheiden zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimtescheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn
en sterkte voor een ander zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van elkaar
en van het Andere te zijn.

Marijke de Bruijne
(uit: Medemens 5, 2017)

Met Vriendelijke groet,

Uw Diaconie