Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE

Bijzondere collectes maart
In de 40-dagentijd leven we toe naar een feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Kerk in Actie ondersteunt ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken. Helpt u mee? www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Zondag 10 maart 2019 - 40 dagentijdcollecte Kerk in Actie (Voorjaarszending)
Kerk zijn in woord en daad - Cuba
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het communistische systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.

Zondag 17 maart 2019 – 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
Verlaat de gevangenis… en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. In een van de elf Exodushuizen worden ex-gedetineerden via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen.
Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

Zondag 24 maart 2019 – 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel India)
Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Zondag 31 maart 2019 – Project 2018/2019 Weeshuis Thailand
De dochter van de familie Clements werkt in een weeshuis in Thailand. Er is daar altijd behoefte aan eten, drinken, kleding, medicijnen, vervoer en schoolspullen. De opbrengst van het project gaat rechtstreeks naar het tehuis en wordt volledig gebruikt voor de aanschaf van bovengenoemde artikelen.