Bannerpkngww1

VAN DE DIACONIE

Bingo-avond voor het goede doel, groot succes!
Zaterdag 9 juni heeft de diaconie een bingo-avond georganiseerd in het dorpshuis Weersterheem, Garrelsweer. De opbrengst was voor ons jaarproject, stichting TRUD, die de arme bevolking in Bulgarije helpt en ondersteunt.We waren met ruim 30 mensen aan het bingoën, wat een geweldige opbrengst van 485 euro heeft opgebracht!
Iedereen bedankt die mee heeft gedaan en/of de avond heeft gesponsord, zodat het een groot succes is geworden!

Bijzondere collectes komende weken

Zondag 10 juni, wereld diaconaat
Bijenhouden biedt jongeren toekomst
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/bijenhouden

Zondag 17 juni, binnenlands diaconaat
Inloophuis als ontmoetingsplek
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA -0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/inloophuizen

1 juli, jeugdwerk
Met de klas naar de kerk
Het vraagt soms veel geduld om een goede relatie op te bouwen tussen kerk en school.
Sommige leerkrachten en directeuren hebben niets met de kerk. Christelijke leerkrachten en ouders willen zich meestal graag inzetten voor activiteiten rond kerk en school. JOP, Jong
Protestant steunt kerken en scholen door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en samen met hen initiatieven en activiteiten te ontwikkelen om contact tot stand te brengen.
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk

Protestantse Kerk.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank!


Bolchrysantenactie, 8 september
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het weer zover, de bolchrysantenactie!
We hebben als diaconie besloten om deze actie nog een keer te organiseren. Omdat het altijd erg gezellig is en omdat het veel geld oplevert.
Deze actie wordt de eerste activiteit voor het nieuwe project. Met dat project zijn we druk bezig, daar kunnen we u binnenkort meer over vertellen.
Hou de datum, 8 september, alvast vrij in uw agenda en we hopen op veel lopers en chauffeurs, want vele handen maken ligt werk!