Bannerpkngww1

Protestantse Gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum.
Het college van kerkrentmeesters  houdt op DV dinsdagavond 28 november 2017, van 19:30 uur t/m 21 uur een inloop/informatieavond over de verschillende opties.
Wij nodigen u hierbij van harte uit. Het gaat immers over de toekomst van onze kerkelijke gemeente.
U kunt kennis nemen van de inhoud/gevolgen van de  7 opties/mogelijkheden. De opties zijn op detailniveau uitgewerkt. Leden van het college zijn ter plaatse om daar, waar nodig is, toelichting te geven. Uitgewerkte ideeën, financiële berekeningen, schetsen, tekeningen, e.d. liggen ter inzage.
We doen dit, om u zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen, kennis te nemen  van informatie, welke op de gemeenteavond van 30 november weer aan de orde komt.

Uw komst is uitdrukkelijk gewenst, nogmaals:  Het gaat om de toekomst van onze kerkelijke gemeente hier in Garrelsweer-Winneweer-Wirdum.
Namens het college , Wim Vreeling vz.GWW2025 – Bouwen en Bewaren

De toekomst van onze gemeente (Kerk2025)
Een verslag van het coll. van kerkrentmeesters.(Groeiwijzer nov.’17)

De bouwkundige opties
De bedoeling is dat in het najaar een grove uitwerking van de 7 opties gepresenteerd kan worden aan de gemeente. Na de bespreking van deze opties zal men hieruit dan moeten kiezen voor maximaal 2 opties om die verder uit te werken voor een definitief besluit voor de beste oplossing. Dat zal dan zo mogelijk in begin 2018 gebeuren.

Optie 1: Niets doen
Omschrijving: We gaan gewoon verder zoals het nu gaat. Er worden geen grote investeringen gedaan aan onze kerk en aan de overige gebouwen, alleen het normale onderhoud.
Er wordt alleen een meerjarenbegroting gemaakt voor noodzakelijk onderhoud aan gebouwen en terreinen. Ontstaat er onverhoopt een groot probleem, dan zal er op dat moment een oplossing gezocht moeten worden.
De gemeente heeft deze optie afgewezen, zodat dit geen keuzemogelijkheid meer is voor de toekomst van onze gemeente.

Optie 2: Renoveren kerkgebouw
Dit is de meest bewerkelijke optie: in grote lijnen betekent dit, dat de zalen verdwijnen en binnen de kerk twee hoofdruimten gemaakt worden: de kerkzaal en de overige zalen, gescheiden door een schuifwand. Op ca. 4,5 m hoogte komt een isolerende plafond. Er komt een nieuwe geïsoleerde betonvloer in de kerk en de banken worden vervangen door stoelen. Over de verwarming wordt nog nagedacht: mogelijk vloerverwarming gecombineerd met radiatoren. Ook de combinatie met zonnepanelen wordt bekeken.
Een onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van goede geluids- en beeldweergave is ook onderdeel van de studie. Een pijnpunt in dit plan is de functie van het orgel: deze is gebouwd voor begeleiding in een grote ruimte met veel personen. Uit overleg met orgeldeskundigen blijkt dat het niet mogelijk is om het orgel te ‘temmen’ voor dienst in een veel kleinere ruimte.
De kleinere ruimten geven wel de gewenste voordelen die de gemeente nodig heeft: niet alleen een passende jas, maar vooral ook een warme jas. Er wordt nu nog gecalculeerd op basis van een ontwerpplan, er kan nog best van alles aangepast worden aan de inrichting.

Optie 3: Nieuwbouw
Er is een schets gemaakt voor een kerkgebouw van ca.20x13 m, waarvoor een raming  van de totale kosten op basis van eenheidsprijzen gecalculeerd zal worden.
Ook hier komt dan een onontkoombare consequentie bij kijken: We zullen dan afstand moeten doen van ons huidige kerkgebouw.
Over de beste plaats voor een nieuwe kerk is nog niets besloten.

Optie 4: ‘Kerken’ in het dorpshuis in Garrelsweer
Deze optie is met het bestuur van het dorpshuis besproken. Het bestuur heeft gezegd dat het dorpshuis open staat voor het gebruik van hun gebouw door de prot. gemeente en dat zij samenwerking zeer op prijs stellen. Wederzijds is overeenstemming over de afspraken die dan gemaakt moeten worden. Deze optie is dus afgewerkt, behalve dat de consequenties voor de bestaande kerkgebouwen er nog in verwerkt moeten worden.

Optie 5: ‘Kerken’ in Wirdum
Met de St. Oude Gron. Kerken (SOGK), is overlegd en zij geven volledige medewerking voor het gebruik van de Wirdummer kerk.
Ook is overlegd met het dorpshuis-bestuur van Wirdum en zij zeggen ook graag alle medewerking toe voor het gebruik van het dorpshuis.
Ook deze optie is dus afgewerkt, behalve dat de consequenties voor de bestaande kerkgebouwen er nog in verwerkt moeten worden.

Optie 6: ‘kerken’ in de zalen achter de kerk
Er is een kostenraming gevraagd voor het renoveren van de bestaande zalen.Bouwkundig betreft dit de isolatie van wanden, plafonds en vloeren.
Ook de verlichting, verwarming en geluid en beeld worden vernieuwd. Over de bestemming van het kerkgebouw is nog geen uitspraak gedaan.

Optie 7: Missionaire optie
Dit is geen bouwkundige optie, maar wel moeten in de voorgaande opties voldoende mogelijkheden zijn opgenomen die de missionaire activiteiten kunnen stimuleren.

Optie ‘X’:  Nieuwbouw in combinatie met de pastorie is weer vervallen.

Algemeen:
Feitelijk zal de bespreking en keuze uit de beste oplossing dus gaan over 5 mogelijkheden, namelijk Optie 2 t/m optie 6 
Er is een taxatie aangevraagd van de verkoopwaarde voor alle drie gebouwen. Dit wordt meegenomen in de plannen voor de financiering van de opties. Het kerkgebouw staat hoog genoteerd op de gemeentelijke lijst van beeldbepalende panden. Dat is een belangrijk punt bij wijzigingen en/of verkoop.Er is overleg met CVW (aardbevingen) over eventuele consequenties voor onze opties, ivm. hun project ‘versterking van gebouwen’.

Als u vragen, opmerkingen en of aanbevelingen over deze opties hebt, kunt altijd contact opnemen met de leden van het college van kerkrentmeesters.

Met vriendelijke groet,
Jaap Schuurman


GWW 2025: Inventarisatie toekomst Gemeente

Naast het thema Gebouwen willen we ook kijken hoe we gemeente willen zijn. Deze behoefte is ontstaan vanwege een aantal redenen:

  • We verwachten voor de toekomst voor maximaal 50 % kerkelijk werker te kunnen bekostigen, dit houdt in, dat we minder een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning.
  • Ons ledenaantal is dalende en de gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden stijgt.
  • We willen in het voorjaar een beeld hebben wat de nieuwe kerkelijk werker aan takenpakket moet krijgen.
  • Het RCBB( regionaal College voor Beheerszaken van de PKN) wil van ons een plan hoe wij zelfstandig gemeente willen zijn op weg naar 2025

Er is een inventarisatie gedaan van onze bestaande situatie met als thema’s Eredienst, Pastoraat, Jeugd, Structuur en werkwijze kerkenraad, College van Diakenen, College van Kerkrentmeesters, Vorming en Toerusting, Missionair Werk en Publiciteit. Deze inventarisatie is afgerond middels een eindrapport. Dit was fase 1.

Nu is het tijd voor fase 2. Deze fase behelst een doorkijk van alles wat we doen met elkaar richting de toekomst. Om dit goed uit te zoeken en we een breed gedragen eindresultaat willen, gaan we starten met werkgroepen.

Werkgroepen

Per bovengenoemd thema zal een werkgroep zich buigen over de toekomst. Men maakt daarbij gebruik van de inventarisatie uit fase 1. In de werkgroepen wordt vrijuit gesproken welke activiteiten we als een parel moeten koesteren, welke activiteiten in de toekomst anders georganiseerd zouden kunnen worden en wellicht ziet men kansen voor nieuwe activiteiten. Tevens zal in de werkgroepen benoemd worden welke taken de Kerkelijk Werker op zich zou moeten nemen.

Om te beginnen zal de kerkenraad zich verdelen over de werkgroepen. We stellen het op prijs dat de al bestaande werkgroepen hieraan deelnemen en zich hiervoor opgeven. Tenslotte is deelname wenselijk van gemeenteleden. We schatten in, dat het aantal bijeenkomsten in een werkgroep tussen de 1 en 3 zal liggen.

Vanaf zondag 5 november zal in de kerk van Garrelsweer een bord hangen, waarop al enige namen ingevuld  staan en waar namen aan toegevoegd worden. Zodra een werkgroep voldoende deelnemers heeft, wordt een 1e bijeenkomst georganiseerd. We willen graag in januari 2018 klaar zijn. Elke werkgroep maakt van haar aanbevelingen een verslag naar de kerkenraad.

Wat gebeurt er met de aanbevelingen?

De kerkenraad verzamelt alle aanbevelingen en zal hierover de gemeente horen. Waarschijnlijk wordt hiervoor een gemeente-avond georganiseerd in januari/februari 2018. Na deze gemeenteavond hopen we in ieder geval duidelijkheid te hebben welke taken bij de nieuwe kerkelijk werker komen te liggen en dan kunnen we gericht iemand gaan zoeken, die op 1 juli 2018 begint.

Oproep

Alle gemeenteleden worden hierbij uitgenodigd in 1 of meerdere werkgroepen zitting te nemen om daarmee mee te bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Twijfelt u of komt u niet meer in de kerk, maar wilt u toch graag meedenken: neem contact op met uw wijkouderling.

De Stuurgroep( Hans, Agnes, Freek, Wim en Jaap)