Bannerpkngww1

GWW2025 – Bouwen en Bewaren

De toekomst van onze gemeente (Kerk2025)
Een verslag van het coll. van kerkrentmeesters.

Als uitvloeisel van de gemeenteavond op 5 april 2017 jl. is het Coll. van kerkrentm. (Cvk) op 2 fronten actief bezig met de toekomst van onze gemeente:

-1- Dienstverbanden / contracten
De kerkenraad heeft met 3 personen een afspraak gemaakt over een tijdelijke aanstelling. Het Cvk onderzoekt, samen met het RCBB, wat hier zoal bij komt kijken, omdat de kerk dan werkgever wordt. Ook onderzoekt het Cvk de mogelijkheden voor subsidie  voor het missionair werk, waarvoor ds. Spijker straks ingezet wordt.

-2- Bouwkundige opties
Nadat het Cvk aanvankelijk 3 opties naar voren bracht, kwamen er uit de gemeente nog enkele suggesties bij. Het Cvk is vanaf dat moment bezig al deze suggesties te onderzoeken. Voor de volledigheid noemen we nog eens alle suggesties:

-optie 1        Niets doen / onderhoudskosten voor de komende 10 jaar
-optie 2        Renovatie kerkgebouw(en)
-optie 3        Nieuwbouw
-optie 4        ‘kerken’ in dorpshuis Garrelsweer
-optie 5        ‘kerken’ in Wirdum
-optie 6        ‘kerken’ in de zalen
-optie 7        Missionaire optie

Ook meedoen?
Voor de bespreking en verdere uitwerking van de opties zullen gemeenteleden worden benaderd om ook hun steentje hieraan bij te dragen en u kunt zich hiervoor natuurlijk ook zelf aanmelden: het Cvk kan en wil dit niet allemaal alleen doen.

Hoe pakken wij dit aan:
Voor elke optie zal een werkgroep samengesteld worden die eerst een grove inschatting maakt wat de gevolgen van die optie zijn, dus de voordelen en de nadelen op een rij en ook wat de financiële consequenties zijn, dus bij elke optie komt ook een raming van de kosten.
In deze verkennende fase zal er ook reeds zo nodig overlegd worden met aannemers en installateurs.
De bedoeling is dat in het najaar een grove uitwerking van de 7 opties gepresenteerd kan worden aan de gemeente. Na de bespreking van deze opties zal men hieruit dan moeten kiezen voor maximaal 2 opties om die verder uit te werken voor een definitief besluit voor de beste oplossing. Dat zal dan zo mogelijk in voorjaar 2018 gebeuren.

Voordelen, nadelen, vragen en aandachtspunten bij de 7 opties.
Bij alle opties zijn nu al een aantal eerste indrukken in de vorm van ‘voordelen’ en ‘nadelen’ te benoemen die in de werkgroepen verder uitgewerkt zullen worden.

Optie 1: Niets doen
Omschrijving: We gaan gewoon verder zoals het nu gaat. Er worden geen extra maatregelen of voorzieningen uitgevoerd aan onze kerk en aan de overige gebouwen, alleen het normale onderhoud.
De verwarmingsinstallatie van kerk en zalen nadert het einde van haar levensduur.
De energiekosten gaan omhoog en er komt meer onderhoud
‘Voordelen’:
gemakkelijk?, door geen inzet voor de toekomst; afwachten wanneer het schip strandt. Het eigen vermogen wordt niet aangetast

Nadeel:
Het is een sterfhuis-constructie, die leidt tot het einde van de gemeente.
Er zijn geen criteria: doorgaan tot hoelang/tot wanneer?
In die zin is het voordeel van ‘gemakkelijk’ tegelijk een nadeel omdat het geen gemakkelijke weg zal zijn, wellicht een lange lijdensweg met veel onzekerheid.
Het kerkgebouw en de zalen voldoen niet meer aan alle huidige veiligheidseisen voor openbare gebouwen.
Opmerking: de gemeente heeft deze optie afgewezen door de keuze om toch kerk te willen blijven in Garrelsweer-Wirdum-Winneweer. “Niets doen is geen optie” is gezegd.


Optie 2: Renoveren kerkgebouw(en)
Omschrijving: Uitgangspunt bij deze optie is aanpassing / herinrichting van het bestaande kerkgebouw tot een flexibele multifunctionele ruimte voor eredienst en sociale functies, geschikt voor ca. 50 tot max. 100 personen.
De zalen gaan weg en er komt vergaderruimte en een keuken binnen de ruimte van de kerk. Alle gas-, water- en lichtinstallaties worden vernieuwd en gestreefd wordt naar een energieneutraal gebouw, dat wil zeggen dat we evenveel energie opwekken als verbruiken.
Gedacht wordt aan vloerverwarming in combinatie met goede isolatie. De entree zal drempelvrij, ruim en uitnodigend moeten zijn. (Missionair)
Als financiering zal hoofdzakelijk de opbrengst van de verkoop van pastorie en kosterij gebruikt worden, in overleg met RCBB. Gezocht wordt ook naar subsidie-mogelijkheden.
Voor de verbouwing gelden normale bouwkwaliteitseisen, tbv. een investering voor 30 gebruiksjaren. Bij de materiaalkeuze zal worden gezocht naar lage onderhoudskosten.
Bij de uitvoering moet de inzet van zelfwerkzaamheden mogelijk zijn.

Voordelen:
De bestaande kerk blijft in bezit en in gebruik van de gemeente.
De ruimte is geschikt voor kleinere erediensten met daaraan verbonden een ruimte voor sociale contacten. Door stoelen in plaats van banken, zijn de ruimten flexibel in te richten. De ruimten lenen zich goed voor meer missionaire activiteiten. Door betere verwarming en isolatie is de kerk behaaglijker en zijn de energielasten beduidend lager. Door de renovatie en door de sanering van de zalen zijn ook de onderhoudskosten lager. Per saldo meer geld voor eredienst en pastoraat.

Nadelen:
De investeringskosten zijn relatief hoog, vergeleken met opties 1 en 4, 5, 6 en 7.
Door de grotere onbebouwde oppervlak rond de kerk, is daarvoor meer onderhoud nodig.
Handhaving van het kerkorgel is nog onzeker.

Optie 3: Nieuwbouw
Omschrijving: De bestaande kerk en zalen vervangen door een multifunctioneel kerkgebouw voor 50 tot max. 100 personen te bouwen. Onderzoeken of het front van de bestaande kerk plus klokkentoren behouden kan blijven, evenals hergebruik van beeldbepalende onderdelen. Het gebouw moet zoveel als mogelijk energieneutraal uitgevoerd worden, dat wil zeggen dat we evenveel energie opwekken als verbruiken.
Als financiering zal hoofdzakelijk de opbrengst van de verkoop van pastorie en kosterij gebruikt worden, in overleg met RCBB.
Voor de bouw gelden normale bouwkwaliteitseisen, tbv. een investering voor 30 gebruiksjaren. Bij de materiaalkeuze zal worden gezocht naar lage onderhoudskosten.
Bij de uitvoering / sloop moet ook de inzet van zelfwerkzaamheid mogelijk zijn.
Er komt veel ruimte vrij door minder bebouwing, hetgeen een (re?)creatieve invulling vraagt.

Voordelen:
Een nieuw en passend gebouw met minimale onderhouds- en energielasten.
Ook geschikt voor andere bijeenkomsten en missionaire activiteiten, concerten e.d.
De geïnvesteerde kosten behouden meer hun waarde, dan bij optie 2, bij eventuele verkoop.

Nadelen:
Het verlies van het ‘eigen’ oude kerkgebouw maakt veel emoties los
Een beeldbepalend pand gaat verloren voor het dorp
Voor grote gebeurtenissen is er te weinig ruimte.
Meer kosten voor onderhoud terrein


Optie 4: ‘Kerken’ in het dorpshuis in Garrelsweer
Omschrijving: Gebruik maken van de ruimten in het dorpshuis, zowel voor erediensten als ook voor alle overige kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen.
Overleggen of gezamenlijk gebruik mogelijk is en de bestaande activiteiten van het dorpshuis niet verstoord worden. Bij bijzondere activiteiten (sterfgeval/begrafenis) kunnen de erediensten verplaatst worden naar Wirdum.
Er is een eigen opslag- en archiefruimte nodig voor kerkelijke zaken.
De bestaande kerk, pastorie, kosterij en alle overige gebouwen worden verkocht in overleg met RCBB en/of ‘pkn’ makelaar.

Voordelen:
Er is een goede accommodatie aanwezig
Combinatie met dorpshuis is zeer geschikt voor missionaire activiteiten
Geen grote eigen investeringen nodig. Reserves worden groter door verkoop van gebouwen
Geen vaste lasten voor onderhoud en energie (zit in huurprijs)
Daardoor meer financiële ruimte voor eredienst en pastoraat

Nadelen
Geen eigen kerkgebouw en terreinen; de gemeente is ‘te gast’ in het dorpshuis
Beperkte flexibiliteit in de planning van activiteiten en vergaderingen e.d.
Het medegebruik vraagt continu investeren in een goede relatie.


Optie 5: ‘Kerken’ in Wirdum
Omschrijving: Kiezen voor het gebruik van de kerk in Wirdum in plaats van de kerk van Garrelsweer. De bestaande kerk in Garrelsweer, de pastorie, de kosterij en alle overige gebouwen worden verkocht in overleg met RCBB en/of ‘pkn’ makelaar.
Er is overleg nodig met SBGK (de eigenaar van de Wirdumer kerk) over de toegankelijkheid, de verwarming, de beamer enz. Er is 1 kleine vergaderruimte; bij behoefte aan meer en grotere ruimte, zal overleg nodig zijn met het dorpshuis in Wirdum. Er is een eigen opslag- en archiefruimte nodig. Invulling van de bestaande missionaire taken , zoals Trefpunt en Maaltijdgroep, moeten besproken worden.

Voordelen:
De kerk in Wirdum leent zich goed voor de reguliere eredienst
Geen grote eigen investeringen nodig
Reserves worden groter door verkoop gebouwen
Geen vaste lasten voor onderhoud en energie (zit in de huurprijs)
Daardoor meer financiële ruimte voor eredienst en pastoraat

Nadelen:
In Garrelsweer is dan na ca. 1000 jaar geen kerkgebouw meer in gebruik.
Verplaatsing naar Wirdum zal het kerkbezoek niet verbeteren.
Het dorpshuis bevindt zich op behoorlijke afstand van de kerk
Voor vergaderingen e.d. zal meer de nadruk liggen op vergaderingen aan huis.
Voor missionaire activiteiten heeft de kerk en het dorpshuis weinig uitstraling.


Optie 6: ‘kerken’ in de zalen achter de kerk
Omschrijving:  Het idee van deze optie is om het kerkgebouw niet meer te gebruiken en alle diensten en activiteiten uit te voeren in de zalen.
Als de kerk dan niet meer gebruikt wordt moet deze worden verkocht of afgebroken.
Bij verkoop hebben we te maken met een gezamenlijke tussenmuur, bij afbraak van de kerk moet deze muur wel blijven bestaan. Conserveren van de kerk is geen optie ivm. blijvend  stijgende vaste lasten.
Voor permanent gebruik over langere tijd (we moeten er dan minstens 20 jr. mee vooruit kunnen) zullen de zalen gerenoveerd moeten worden. Aan de orde komen dan:  verbetering van de isolatie, verwarming en ventilatie en de elektrische installatie. Vloeren, plafonds, daken en gevels zijn ook onderdeel van deze renovatie.
Gestreefd wordt naar een energie neutrale bedrijfsvoering. Voor de energievoorziening (gas-water-licht) moeten nieuwe nuts-aansluitingen gemaakt worden.
Voor de financiering zal mogelijk de verkoop van een woning nodig zijn.

Voordelen:
Lagere bouwkosten dan bij renovatie of nieuwbouw van de kerk
Verlaging van de vaste lasten voor onderhoud en energie en daardoor
meer financiële ruimte voor eredienst en pastoraat

Nadelen:
Verlies van eigen kerkgebouw, en beeldbepalend pand voor het dorp
‘Achteraf’-plaats van de ‘kerk’zaal
Niet echt geschikt voor missionaire activiteiten.
Bouwkundige kwaliteit van de zalen onzeker.
Onzekere/Ongemakkelijke situatie door gemeenschappelijke kerkmuur


Optie 7: Missionaire optie

Dit is geen bouwkundige optie, maar wel of in de voorgaande opties voldoende mogelijkheden zijn opgenomen die de missionaire activiteiten kunnen stimuleren.
Daarbij is het van belang dat het aanzicht met de entree van ons gebouw drempelloos en uitnodigend ingericht is en de ruimte in de kerk geschikt is voor ongedwongen sociale contacten.Gekeken wordt naar invulling hiervan in voorgaande opties 1 - 6

Optie ‘X’: 

(vergelijkbaar met Optie 3: Nieuwbouw) Deze optie is toegevoegd vanuit de voortgaande studie bij het Cvk naar kansrijke mogelijkheden
-         nieuw kerkgebouw, (zoals in optie 3) geplaatst achter de pastorie.
-         pastorie handhaven als huisvesting / verhuren (evt.) tbv. kerk. werker
-         kerkgebouw en kosterij verkopen
-         klokkenstoel als blikvanger

Voordelen:
-alle vrijheid voor een goede combinatie van pastorie en kerk
-de  investering behoudt een goede economische waarde
-heel geschikt voor missionaire activiteiten
-een respectvolle invulling van de kerkklok
-geeft gevoelsmatig een betere acceptatie van de verandering

Nadelen:
-Een beeldbepalend pand gaat (mogelijk) verloren voor het dorp

Tot zover deze opsomming, het is niet allemaal 100% volledig en compleet, maar wij hopen dat u weer meer weet over waar wij mee bezig zijn. U zult begrijpen dat er nog veel moet gebeuren om er uiteindelijk een goede keuze uit te kunnen maken. Daarvoor doen wij onze uiterste best.

En daarom zijn wij heel blij met iedereen die ‘ja’ zegt als wij vragen om mee te denken en/of te doen. (Tel.: Wim Vreeling 572681, Jaap Schuurman 572574)

Met vriendelijke groet, het college van kerkrentmeesters


GWW2025 - Bouwen en Bewaren
De toekomst van onze gemeente (verslag van de werkgroep Inventarisatie)
De kerkenraad heeft in juni jl. een werkgroep ingesteld, die in kaart brengt wat onze huidige werkwijzen, gebruiken, afspraken, plaatselijke regelingen enz. zijn.

In deze werkgroep zitten:
-namens de kerkenraad: Ike Postma, Marco Ozinga en Helena Reitsema.
-namens het coll. van kerkrentm.: Jaap Schuurman
De werkgroep is begin juni bij elkaar geweest en komt 28 aug. opnieuw bijeen en zij brengt in september verslag uit aan de kerkenraad van deze inventarisatie.

We inventariseren onder meer de volgende onderwerpen:
- taken van de predikant
- samenstelling en werkwijze kerkenraad
- samenstelling en werkwijze Diaconie, WEZ, Bloemengroep, Verjaardagsfonds
- samenstelling en werkwijze College van kerkrentmeesters
- samenstelling en werkwijze Werkgroep Jeugd
- werkwijze werkgroep Pastoraat
- activiteiten Vorming en Toerusting
- alles rondom erediensten: wie doet wat, hoe vaak kerken we en waar, hoeveel personen bezoeken de diensten, medewerking van lectoren, cantorij en The Messengers
- Groeiwijzer en web-site
- enz.

De bedoeling van deze inventarisatie is een soort ‘foto’ van onze gemeente: Dit zijn wij!
Aan de hand van deze inventarisatie van onze gemeente krijgen wij, als gemeente, inzicht in wat er goed gaat, waar we tevreden over mogen zijn, maar ook over wat eventueel verbeterd kan of gewijzigd moet worden. Daarover zal een volgende werkgroep zich buigen, als die in sept. van start gaat.

Getekend, de werkgroep: Ike Postma, Marco Ozinga, Helena Reitsema en Jaap Schuurman