Bannerpkngww1

Werkgroepen Inventarisatie toekomst Gemeente
In de vorige groeiwijzer stond de vraag of u zich op wil geven bij een werkgroep. Hierna hingen er lijsten in de kerk met diverse werkgroepen.
We vernemen, dat het velen van u nog niet duidelijk is wat hiervan de bedoeling is. De kerkenraad heeft daarom besloten even  pas op de plaats te maken om eerst duidelijkheid te verschaffen.

Aanleiding

  • Na het vertrek van ds. Spijker, die een dienstverband had van 65%, kunnen we in de toekomst een kerkelijk werker voor maximaal 50% aanstellen. Wat moet de nieuwe kerkelijk werker dan wel of niet doen? We zullen hierin keuzes moeten maken.
  • Het aantal leden is dalende, het aantal vrijwilligers is dalende en het kerkbezoek is dalende. Kunnen we alle activiteiten in de nabije toekomst nog wel organiseren? We moeten hier keuzes in maken.
  • Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN heeft ons gevraagd een 5-jaren begroting te verstrekken. Onze inkomsten dalen, onze kosten stijgen, dus moeten we keuzes maken in te maken kosten m.b.t. activiteiten.

Het gaat derhalve om het maken van keuzes.

Fase 1
Een groep personen heeft een rapport opgesteld hoe onze gemeente momenteel in elkaar steekt, hoe we functioneren, hoe vaak we bepaalde activiteiten doen, hoeveel mensen deelnemen aan die activiteiten enz. Dit rapport vertelt ons niks nieuws, maar het is een goede basis voor fase 2.
Bent u nieuwsgierig naar dit rapport? Dan kunt u scriba Hans van der Veen om een exemplaar vragen.

Fase 2
Per onderwerp pakt de werkgroep het rapport uit fase 1 en bespreken ze of de huidige werkwijze of activiteit onveranderd door moet gaan, uitgebreid moet worden of zou kunnen vervallen. Niet omdat we dat leuk vinden, maar om ook in de toekomst een levende  gemeente te kunnen blijven.
In de werkgroep geldt niet van “ik wil dat wel en dat niet” , maar ”dit vind ik wenselijk voor onze gemeente”
Ter verduidelijking, onderstaand een aantal voorbeelden hoe het gesprek in de werkgroepen zou kunnen verlopen. De voorbeelden zijn geheel fictief. De cursief geschreven tekst komt uit het rapport van fase 1.

Structuur en werkwijze  kerkenraad
“De kerkenraad vergadert 8 x per kerkelijk jaar”
Zou het een idee zijn om minder te vergaderen om vergaderkosten te besparen en de vrijwilligers minder te belasten?

“Ouderlingen hebben de mogelijkheid van “echtpaarfunctie”
Misschien vindt u het een goed idee dat zowel ouderlingen en diakenen de  mogelijkheid hebben van “echtpaarfunctie”, zodat we daarmee de ambten beter ingevuld krijgen.

College van Kerkrentmeesters

“Het College verstrekt een vergoeding aan vrijwilligers”
Misschien moeten we dit principe ter discussie stellen om te kunnen besparen.

Eredienst

“8 gemeenteleden hebben een cursus voor lector gevolgd en elk wordt 2x/jr ingeroosterd als voorganger in een leesdienst”.
Laten we het systeem van lectoren evalueren als gemeente en lectoren. Wellicht komt men vanuit de gemeente met het voorstel, dat lectoren nog vaker voorgaan in erediensten (als die bereidheid er is bij de lectoren). Dit zou een besparing kunnen opleveren zonder diensten in te leveren.

“Op bid- en dankdag (woensdag) is er dienst in Wirdum. Gemiddeld bezoeken 25 personen deze dienst.”
Wellicht zou de viering van de bid- en dankstond voor het gewas in het vervolg op de 1e zondag van resp. maart en november plaats kunnen vinden. Reden: besparing op kosten en mogelijk hoger kerkbezoek.

Diaconie

“Jaarlijks organiseren en houden van projecten zoals de actie bolchrysanten”.
Om vrijwilligers te ontlasten zou eens per 2 jaar een dergelijke actie gehouden kunnen worden.

Missionair werk

“Trefpunt wordt georganiseerd door de predikant.”
Een alternatief zou kunnen zijn, dat Trefpunt wordt georganiseerd door vrijwilligers. Reden: besparing op kosten.
Daarnaast zijn er wellicht suggesties om onze missionaire activiteiten uit te breiden.

Hoe verder
De leden van de kerkenraad zijn reeds verdeeld over de werkgroepen Pastoraat, Eredienst, Jeugd, Diaconaat/Missionair Werk, College van Kerkrentmeesters, Publiciteit en Structuur/werkwijze Kerkenraad. Ook de leden van de huidige werkgroepen zijn vertegenwoordigd. Nu willen we nog graag gemeenteleden om aan te sluiten. Zodra een werkgroep voldoende personen heeft, zal iemand de organisatie op zich nemen.

De werkgroep zal  2 of 3 keer bij elkaar komen om te bespreken wat van belang is voor de toekomst van dit onderdeel van onze gemeente.
De uitwerking van elke werkgroep zal daarna in de kerkenraad besproken worden en daar zal dan een verdeel sleutel voor de nieuwe kerkelijk werker voor worden gevonden.
Daarnaast zal de kerkenraad de voorstellen uit de werkgroepen bespreken en waar nodig aan de gemeente voorleggen.  De deelname lijst zal vanaf 3 december weer een aantal weken in de hal van beide kerken opgesteld staan

De stuurgroep