Bannerpkngww1

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft vergaderd op 19 oktober.

In deze vergadering hebben we helaas weer afscheid moeten nemen van een kerkenraadslid met veel ervaring en een grote inzet. Broeder Jaap Schuurman heeft te kennen gegeven zich terug te trekken uit de kerkenraad en de C. v. K. In de brief die Jaap voorleest, geeft hij aan: Mijn visie op het beleid, voor onze toekomst als gemeente van GWW, verschilt teveel met de 4 voorkeuren zoals deze zijn ingebracht door de meerderheid tijdens de laatste twee gemeenteavonden. Ik word daar zelf telkens opnieuw mee geconfronteerd. Ook bij de (m.i. nodige) inzet van een externe deskundige, zou mijn bijdrage daarbij wellicht niet breed gewaardeerd worden. Daarom heb ik besloten om te stoppen met mijn werk als ouderling en kerkrentmeester. Mijn overige werkzaamheden voor onze gemeente wil ik graag met hart en ziel blijven vervullen.

Nu Jaap is gestopt als ouderling kerkrentmeester is er een vacature ontstaan, deze zal moeten worden opgevuld!

Binnen de kerkenraad is een brief binnengekomen van CvK. Hierin stelt het college zich unaniem achter Jaap Schuurman en geeft de opdracht, om onderzoek te doen naar huisvesting voor een kleiner wordende gemeente, terug aan de kerkenraad. Het College adviseert unaniem, om voor een eventuele voortzetting van het project, ‘Opties gebouwen’ een externe deskundige te raadplegen. Wanneer de kerkenraad meer duidelijk heeft over de verder te nemen stappen, zal zij dit aan de gemeente meedelen.

Afgesproken met Tjamsweer en goedgekeurd door de kerkenraad, gaan we in de zomervakantie van 2019 vier diensten samen vieren, waarvan 2 in Tjamsweer en 2 in Garrelsweer. De Pinsterdienst wordt een gezamenlijke dienst, deze vindt plaats in Tjamsweer. Verder ligt er een voorstel om uit te zoeken of we ook op het gebied van de jeugd iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Ontwikkelingen Nieuwe Voorganger; - Er is een profielschets gemaakt voor een nieuwe predikant en van onze gemeente. - Er is een advertentie geplaatst op de PKN-site voor een predikant voor 35%. - Er is een advieslijst voor een predikant ontvangen van het arbeidsbemiddelingsbureau. De kerkenraad heeft een beroepingscommissie benoemd, hierin hebben zitting namens de kerkenraad: Helena en Ike en namens de gemeente Jaap verder aangevuld door 1 of 2 gemeenteleden. 

Per 1 januari 2019 lopen de arbeidscontracten met mw. Meihuizen en dhr. Ketting af. Het contract van mw. Meihuizen is met een half jaar verlengd en dhr. Ketting is bereid ons te blijven ondersteunen in het pastoraat. We zijn nog in overleg hoe dit het beste geregeld kan worden. Ds. Spijker wil nog doorgaan met trefpunt en de kinderbijbelweek in het voorjaar. De kerkenraad is heel dankbaar met de inzet en ondersteuning van deze mensen.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 8 januari 2019.
Hebt u vragen aan de kerkenraad of behoefte aan een goed gesprek? Wij staan hier altijd voor open.

Ike Postma