Bannerpkngww1

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft vergaderd op 12 september.
Tjerk Alberda is onze nieuwe preekvoorziener.
Helena Reitsema doet verslag van haar werkzaamheden als diaconaal werker.
De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel van de CvK, wat inhoudt dat de collectebonnen blijven bestaan.
Het rooster voor de diensten 2019 wordt goed gekeurd.
Het moderamen is uitgebreid met Annemijn Dijkema als 4e lid.
Met een afvaardiging van beide kerkenraden gaan we de samenwerking van de afgelopen diensten met Tjamsweer evalueren en bespreken hoe we deze samenwerking voortzetten.
De kinderen zullen voortaan bij het Heilig Avondmaal aanwezig zijn.
Er is een gesprek geweest met dhr. Trox van het CCBB op 4 september en met ds. Jan Hommes, classispredikant van de Classis Groningen-Drenthe op 11 september.
Er is o.a. gesproken over het structureel negatief exploitatiesaldo, het doen van investeringen en over de procedure van het aanstellen van een kerkelijk werker/predikant.

Belangrijke punten die ds. Jan Hommes ons en de gemeente meegaf ter ondersteuning en waarover we samen in gesprek moeten zijn o.a.:
- Waarom willen wij hier kerk blijven / waarom vinden wij dat belangrijk
- Wat heeft de gemeente nodig ter ondersteuning / wat kunnen we wel en niet zelf doen
- Hoe willen wij gemeente zijn / traditioneel en ook missionair
- Wat vinden wij belangrijk / welke zaken wegen het zwaarste
- Samenwerking met buurgemeentes / niet, of zoals nu, of meer
- Welke koers gaan we varen / met het einde in zicht of ligt de toekomst open

Over een mogelijke aanpassing-vernieuwing van het kerkgebouw wordt door het coll. v kerkrentmeesters geadviseerd om het voorstel voor radiatoren langs de wanden niet uit te voeren.
Er zijn veel vragen over de kwaliteit van deze uitvoering en over het nalaten van energiebesparende maatregelen.
We gaan deze punten op de volgende kerkenraadsvergadering van 4 oktober verder bespreken.

Ike Postma

 

 

VAN DE ADMINISTRATEUR
Zowel de kerk als de diaconie hebben een bankrekening bij het SKG ofwel Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Deze stichting had tot dusver haar bankverkeer geregeld via Van Lanschot Bankiers, vandaar, dat zowel de huidige IBAN van kerk en diaconie de letters FVLB bevatten. Bij het SKG gaat men echter met het bankverkeer over naar de Rabobank. Deze wijziging leidt voor ons niet tot hogere kosten. De wijziging gaat op 1 november 2018 in. Diegenen, die een automatische overschrijving hebben, worden verzocht de IBAN te wijzigen.

Nieuwe IBAN van de kerk: NL51 RABO 0373 7114 25
Nieuwe IBAN van de diaconie: NL54 RABO 0373 7371 73

Met een hartelijke groet

Freek Reitsema