Bannerpkngww1

VAN DE VOORZITTER

We kijken met een goed gevoel terug op de gemeenteavond van 30 november. We waren in totaal met 45 personen in een goede sfeer bij elkaar. Als stuurgroep hadden we de 6 opties voorbereid en wat je vooraf vooral niet hoopt is een verdeeldheid over de verschillende opties. En toen op de avond nog een variant, optie 1A, naar voren kwam en we ons massaal konden vinden in deze optie, toen gingen wij als stuurgroep en waarschijnlijk u als gemeentelid met een goed gevoel huiswaarts. Het is voor het College van Kerkrentmeesters nu zaak om een aantal varianten van optie 1A uit te werken en de wijze waarop Jaap en Wim tot nu toe de zaken organiseren, geeft vertrouwen voor het vervolg.
Intussen zijn de werkgroepen opgestart om ons te bezinnen hoe we kerk kunnen zijn en blijven op de diverse terreinen. We willen dit in maart proberen af te ronden om o.a in te kunnen schatten wat de taken van een nieuwe kerkelijk werker zijn.
Als u wel eens ergens anders kerkt, zullen bepaalde zaken in die kerkdienst u bevallen of juist helemaal niet. Zo waren wij in januari een weekend op Vlieland en bezochten we de kerkdienst, waarin o.a. het Avondmaal werd gevierd. De predikant nodigde de 23 aanwezigen uit om in een kring om hem heen te gaan staan om zodoende brood en wijn te ontvangen. Het gaf me de overtuiging, dat een kleine gemeente heel waardevol kan zijn.

Met een hartelijke groet,
Freek Reitsema

VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft dinsdag 9 januari vergaderd.
Notulen kerkenraadsvergadering 20 november 2017 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Verder worden de notulen van de extra gemeenteavond 30 november 2017 besproken.

College van Kerkrentmeesters gaat nu aan de slag met gebouwen keuze Optie 1a, zoals besloten op de gemeenteavond.
Nieuwe voorstellen komen aan de orde op de gemeenteavond van 11 april. Ook dan rekenen we weer op uw aanwezigheid en inbreng.

Met de gemeente van Tjamsweer is afgesproken 1 keer in de 2 jaar gezamenlijk het Pinksterfeest te vieren.
Eerstvolgende keer is in 2019.
Gedurende de zomervakantie is het de bedoeling 2 gezamenlijke diensten te houden. 1 keer Tjamsweer, 1 keer Garrelsweer.
De data moeten nog definitief vastgesteld worden.

Voor de kerkenraad is er 29 januari een Toerustingsavond over Euthanasie en Voltooid Leven. Een actueel onderwerp.
Ds. Mout uit Middelstum verzorgt hierover een inleiding.
De werkgroepen Eredienst, Jeugd, Pastoraat/Vorming&Toerusting, Diaconaal/Missionair werk, Communicatie en Rentmeesters zijn samengesteld en gaan van start.
Tussenrapportage volgt op de kerkenraadsvergadering van 21 februari.

De kerkenraad zal zich 9 april bezinnen op de structuur van de kerkenraad.
Tijdschema verkiezing ambtsdragers 2018 wordt vastgesteld.
U ontvangt eind februari een geschoonde ledenlijst + begeleidende brief voor inlevering voordrachten.
Het betreft de volgende vacatures: ouderling, ouderling-scriba, jeugdouderling, ouderling kerkrentmeester en 3 diakenen.

De volgende kerkenraadsvergadering vindt woensdag 21 februari plaats.
Visje van de maand februari:

De kerk dient een vuurtoren te zijn!
Hans van der Veen