Bannerpkngww1

VAN HET MODERAMEN

Wijziging benoeming ouderling-kerkrentmeester
Jan Dijkhuizen heeft zich bij nader inzien terug getrokken voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Toen Jan voor deze functie werd gevraagd, ging hij er van uit, dat hij niet op alle kerkenraadsvergaderingen aanwezig hoefde te zijn. In dat geval tilde Jan niet zo zwaar aan het feit, dat hij samen met dochter Annelies benoemd was. Later werd duidelijk dat Jan als ouderling kerkrentmeester volwaardig onderdeel van de kerkenraad zou zijn en dat is voor Jan reden geweest om zich terug te trekken. We betreuren deze mis-communicatie en respecteren het besluit van Jan.
Het moderamen heeft vervolgens Jaap Schuurman gevraagd om het ambt van ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen en Jaap is hiertoe bereid.

Evaluatie gemeente-avond
De stuurgroep heeft samen met onze consulent ds. Roepers de gemeente-avond geëvalueerd op het punt van de gepresenteerde opties m.b.t. de investeringen in het kerkgebouw. We hebben besloten dat er nog 1 optie toegevoegd zal worden t.w. “uitsluitend vervangen van het verwarmingssysteem alsmede nemen van isolatie-maatregelen”. We noemen dit voor het gemak “de kale optie”. De presentatie aan de gemeente van alle opties zal hierdoor geen vertraging oplopen, dus op 28 mei inloopavond, 30 mei gemeente-avond inclusief peilen van meningen en de kerkenraad wil in haar vergadering van juni een besluit nemen.VAN DE KERKENRAAD
Als kerkenraad, maar natuurlijk ook als gemeente, zijn we dankbaar en blij dat de ambten weer zijn vervuld. De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal plaatsvinden op zondag 6 mei. Deze feestelijke dienst vindt plaats in de kerk te Garrelsweer. Voorganger is die zondag ds. Verburg uit Leiden. Aanvangstijd 9.30 uur. Ook nemen we afscheid van de scheidende ambtsdragers. Na afloop van de dienst gaan we koffiedrinken in de zaal achter de kerk.
Op de gemeenteavond van 11 april waren 39 personen aanwezig. Notulen gemeenteavond 5 april 2017 en extra gemeenteavond 30 november 2017 worden vastgesteld en getekend. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 werden toegelicht. Inmiddels is de begroting 2018 Diaconie en Gemeente door de Dienstenorganisatie goedgekeurd.
Verder was er een korte toelichting tussenstand opties Gebouwen door het College van Kerkrent-meesters. Maandag 28 mei is er weer een inloopavond. U kunt zich op de hoogte laten stellen van de toekomstplannen. Woensdag 30 mei vindt er vervolgens een extra gemeenteavond plaats.
U wordt nog nader geïnformeerd.
Belangrijk agendapunt was verder rapportage en bespreking aandachtspunten Werkgroepen.
De kerkenraad wilde de gemeente peilen t.a.v. Paaswake, dienst 2e Paasdag, dienst 2e Kerstdag,dienst Nieuwjaarsdag, Bid– en Dankstond, introductie Nieuw Liedboek.

De uitslag hiervan is als volgt:
Erediensten:                                    Handhaven:  ja         nee
Paaswake                                                               29            7
2e Paasdag                                                            18          18
2e Kerstdag                                                           17          18
Nieuwjaarsdag                                                      18          18
Bid– en Dankstond                                               21          15
introductie Nieuw Liedboek                                  30            6

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering is maandag 7 mei.

Visje van de maand mei:
De kerk is geen club,
maar dienstbaar aan Gods Koninkrijk!

Hans van der Veen