Bannerpkngww1

Verslag van de vergadering van de Werkgroep Erediensten van 27 september 2017
Mevr. Bezema is met kennisgeving afwezig
Dhr. Vos opent de vergadering met het lezen van Romeinen 10 vers 4 tot 15 en gebed.
Het verslag van de vergadering van 23 augustus wordt goed gekeurd en kan naar de kerkenraad.
Evaluatie feestweek openluchtdienst Deze is zeer geslaagd. Een prachtige omgeving en er waren ongeveer 70 mensen aanwezig. Ook veel mensen uit het dorp. Het is toch wel bijzonder dat we dit als kleine gemeente voor elkaar krijgen. Iedereen vond het erg mooi.

Stolpersteine:
Er is nu een bedrag binnen van Euro 200,00 van SNS Fonds en Euro 600,00 van het Loket Leefbaarheid. Financieel is het dus meer dan rond gekomen.

Lofprijs dienst 12 november:
Met het koor Voices is afgesproken dat zij de liederen die zij zingen overleggen met de heer Doorn.

Cantorij:
Dhr. Wendel heeft toegezegd dat hij de leiding van de cantorij op zich neemt.

Kerstdagen:
De eerste kerstdag gaat dr. Bijl voor . Een voor ons onbekende predikant. De cantorij zingt in de Kerstnachtdienst. De WE verzorgt de dienst op 2e Kerstdag. Ook hiervoor tijdig overleg.

WE na vertrek ds Spijker:
Er zal meer werk gedaan moeten worden door de WE. Ds. Spijker zorgt nog voor voorbeelden van de liturgieën van de bijzondere diensten en o.a de Paascyclus.

Flanel platen:
Achter de kerk zijn 2 dozen met mappen met flanelplaten Dhr. Vos heeft deze gesorteerd en voorzien van een nieuw nummer Ook is er een plaat met flaneldoek door hem gemaakt.
De platen kunnen nu dus gebruikt worden voor de kindernevendienst en / of Trefpunt.

Renovatie kerkgebouw:
In november is er een speciale gemeente avond over het onderhoud van de gebouwen en speciaal over de verwarming. Er zijn enkele opties te lezen in Groeiwijzer. Met de renovatie/verbouw van het kerkgebouw zijn enorme bedragen gemoeid. In hoeverre is het verantwoord dergelijke bedragen nog te investeren.
De WE vraagt zich af in hoeverre is gekeken naar verwarming door aardwarmte en de mogelijkheden om in Wirdum te kerken. Met enkele voorzieningen daar ( in overleg met de Stichting Oude Groninger kerken) is dat misschien ook een mogelijkheid. 
De WE neemt afscheid van ds. Spijker en overhandigt haar een boekenbon als dank voor haar geweldige inzet al de jaren.
Ds. Spijker sluit de vergadering met dankgebed.
De volgende vergadering is op 29 november 2017.

Verslag van de vergadering van de Werkgroep Erediensten op 29 november 2017
Mevr. Bezema opent de vergadering met het lezen van een stukje met de titel “ Op weg met Jezus “, dat gaat over stil zijn en vertrouwen op God.
De agenda wordt vastgesteld en het verslag van de vorige vergadering goedgekeurd.
Dhr. Vos deelt mee dat er bericht is ontvangen dat de stolpersteine in de loop van 2018 zullen worden geplaatst. Definitieve datum en de manier waarop horen wij later nog.
De liturgie voor 2e kerstdag wordt in concept gemaakt. Later zal de definitieve versie doorgemaild worden naar de fam. Schuurman en dhr. Reitsema.
In de kerstnachtdienst gaat dhr. Ketting voor en zal de cantorij deze keer onder leiding van dhr. Wendel meewerken. Omdat veel zangers de andere kerstdagen elders verplichtingen hebben zal het bij dit ene optreden blijven helaas.
Het preekrooster 2018 is definitief. Alle preekbeurten zijn ingevuld door dhr. Prins alsmede de organisten door dhr. Reitsema. Er zal een begin worden gemaakt met het rooster voor 2019.
De liederenlijst van de liederen die voor de dienst worden gezongen in het eerste kwartaal 2018 zal door dhr. Vos worden gemaakt. Ieder zal een lijstje maken van de liederen die hij/zij graag wil laten zingen.
De lofprijsdienst was door medewerking van de zanggroep Voices erg mooi. Wel zal bij een volgende lofprijsdienst met de predikant overlegd worden om enkele extra liederen te laten zingen zodat het een echte lofprijsdienst wordt.
Er is gesuggereerd om tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar het herdenken van de overledenen voor de preek plaats te laten vinden. De WE lijkt dit geen goed idee. Door de toch wel, voor velen, emotionele gebeurtenis, krijgen veel mensen dan de preek waarschijnlijk niet mee.

Dhr. Vos sluit de vergadering met gebed.
De volgende vergadering is vastgesteld op 17 januari 2018 om 9.30 uur in de consistoriekamer.