Bannerpkngww1

WERKGROEP EREDIENSTEN

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP EREDIENSTEN op 30 januari 2019

Mevr. Bezema opent de vergadering met een gedicht “Komst“ uit de Elizabethbode daarna gaat ze voor in gebed.

Het verslag van de vergadering van 12 december 2018 wordt gelezen.

Er was bij de dienst op 2e Kerstdag geen ouderling aanwezig.  De WE vindt dat dit wel moet. Het is een Eredienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Mevr. Bezema neemt dit mee naar de kerkenraad.

Er zal door dhr. Vos een nieuwe lijst Werkzaamheden WE en Preekvoorziener worden gemaakt. Om zo duidelijk te maken wie wat doet.

Mevr. Bezema overlegt met de kerkenraad over het invullen van het Preekrooster 2020 in verband met de eventuele komst van een nieuwe Pastor / Predikant. Zij neemt hierover later ook contact op met dhr. Alberda.

Emma Rijzebol zal zingen in de dienst op 2e Paasdag. Mevr. Vreeling zal haar begeleiden. Mevr. Van der Veen verzorgt het contact.

Lofprijsdienst 3 maart 2019 en nieuwe liederen

Dhr Ketting en mevr. Vreeling worden gevraagd voor de volgende vergadering om mede de liturgie voor de lofprijsdienst samen te stellen. Op de vergadering zal tevens met Mevr. Vreeling overlegd worden om de mogelijkheden te bekijken voor het instuderen van nieuwe liederen.

Bijvoorbeeld op de eerste zondag van de maand.

Het preekrooster 2020 is nog niet behandeld op de vergadering van de kerkenraad.

Dhr. Vos sluit de vergadering met dankgebed.

De volgende vergadering is op 27 februari 2019.

 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP EREDIENSTEN op 27 februari 2019

Mevr. Van der Veen  opent de vergadering met het  lezen van Psalm 67 en gebed

Het verslag van de vergadering van 30 januari wordt goedgekeurd.

Mevr. Dijksterhuis doet de schriftlezing  op 3 maart tijdens de lofprijsdenst

The Singing Sisters zijn geboekt voor 29 september aanstaande.

Emma Rijzebol zingt op 2e Paasdag onder begeleiding van Mevr. Vreeling.

Op de kerkenraad is gesproken over het feit dat er geen ouderling aanwezig was tijdens de dienst op 2e kerstdag. In het vervolg zal er een ouderling of diaken aanwezig zijn.

Dit geldt ook voor een uitvaartdienst.

De aanvangstijd voor de kerstnachtdienst in 2020 is veranderd naar 20.00 uur.

De dienst van 23 juni zou verzorgd worden door de Messengers.

Dit gaat niet door. De dienst is nu om 11.00 uur waarin ds.Schimmel voorgaat

De Messengers verzorgen eventueel de dienst op 16 juni   samen met ds. Alblas.

Voor preekbeurten in 2020 zal dhr. Alberda naast de predikanten die regelmatig voor gaan in onze gemeente ,ook contact opnemen met de volgende predikanten :.

Ds.Verrips , Ds. Bijl,  Ds. Van der Berg,  Ds Urgert voor de Israel zondag of ds Spijker.

De liederen die we gaan zingen voor de dienst in het tweede kwartaal 2019 worden uitgezocht.

Besloten wordt elke eerste zondag van de maand onder leiding van Mevr. Vreeling een nieuw lied in te studeren, die de volgende zondagen tijdens de collecte wordt herhaald

De volgende vergadering is op 10 april om 9.30 uur.

De heer Vos sluit de vergadering met dankgebed. 

 

 

In de dienst van Goede Vrijdag hebben we stil gestaan met het lijden en sterven van Jezus. De Paaskaars is gedoofd.

De Paaskaarsen uit beide kerken zijn, ter bemoediging en met een hartelijke groet van de gemeente gebracht naar fam. van Marum - Liewes in Oosterwijtwerd en fam. Wals - Helmus in Wirdum. 

In de dienst van Eerste Paasdag is de nieuwe Paaskaars binnen gebracht, samen met de kinderen die een lichtje droegen. We zongen "Licht dat ons aanstoot in de morgen" en de nieuwe Paaskaars werd op de kandelaar geplaatst.

De nieuwe Paaskaarsen in Garrelsweer en Wirdum hebben een klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en verbonden in Christus de Heer.

Leida Heersema