Bannerpkngww1

Overig Nieuws

HUISKAMERGESPREKSGROEPEN

De eerste avond van de Huiskamergespreksgroep was op 20 februari.

Deze avond begonnen we met zingen: ‘’Samen in de naam van Jezus’’ vers 1 en 2

en aansluitend een gebed. Waar twee of drie samen zijn in de naam van Jezus, is Hij in hun midden.

Hierna volgde een korte uitleg over wat we voor ogen hebben met deze groep(en)

De huiskamergespreksgroep is geen Bijbelstudiegroep, maar een kleine groep, waarin je elkaar helpt je toe te wijden aan Jezus Christus.

Geestelijke groei in de huiskamer. In het onderlinge gesprek groeit de gemeenschap met elkaar en met God. In deze groep kun je geloofservaringen delen en groeien in geloof. In deze groep kun je elkaar ook stimuleren om je geloof ook werkelijk te leven en missionair te zijn. Er is ruimte om elkaar in gebed bij de Heer te brengen.

WE KUNNEN GROEIEN IN:

 • In je relatie met God
 • In je relatie met andere gelovigen
 • In je vrijmoedigheid
 • In het gebruik van je geestelijke gaven
 • In je karaktervorming
 • In je geestelijke weerbaarheid
 • In je gastvrijheid

De opzet van de samenkomsten:

 1. Lied & gebed, we verwelkomen de Heer in ons midden met een gebed of een lied.
 2. Ontmoeting, we nemen de tijd voor elkaar om te horen hoe het gaat.
 3. Introductie op het thema
 4. In gesprek met de Bijbel, we luisteren naar de stem van God door een Bijbelgedeelte te lezen en te bespreken
 5. Bouwstenen voor de praktijk, wat kunnen we met het geleerde in ons eigen leven.
 6. Gebed, we sluiten af met dankgebed en voorbeden voor elkaar.

Spelregel voor een groepsgesprek:

Je bent bij elkaar in een persoonlijke sfeer, als een soort ‘gezin’, waarin je elkaar aanvaard en vertrouwd. De persoonlijke dingen die je elkaar toevertrouwd blijven dus binnen de groep. Zorg ervoor dat wat vertrouwelijk wordt verteld, niet naar buiten komt.

De thema’s voor het geloofsgesprek halen we uit een boekje van het Evangelisch werkverband van de PKN. Het thema voor dit jaar is: Sterk en moedig als Jozua.

Wie is Jozua?

Van het leven van Jozua weten we eigenlijk heel weinig. Was hij getrouwd? Had hij kinderen? Zijn vader heette Nun. Hij kwam uit de stam Efraïm. Eigenlijk heette hij Hosea, maar Mozes veranderde zijn naam in Jozua, wat betekend: God bevrijdt. Meer dan dat weten we niet. Dat was kennelijk niet belangrijk.

Deze eerste keer lezen wij maar één vers, het Bijbelvers waaraan de titel van het gespreksboekje ontleend is, en waarin de Heer Jozua bemoedigde.

 Jozua 1:5-6 HSV

‘’niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.

Waar haal jij je kracht vandaar?

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Maar daar beginnen de verhalen van Jozua niet. Als jonge man liep Jozua ‘stage ’bij Mozes en leerde het belangrijkste wat hij nodig had. Waar haal je je kracht vandaan voor de strijd? Daarover gaan de eerste Jozuaverhalen. We zien dat Mozes hem leerde de ‘geestelijke wapenrusting’ aan te trekken.

 • Samen lezen we het levensverhaal van Inge Elzinga de Rouwe uit Ten Boer.

Hoe zij geloofssteun kreeg van drie vrouwen die regelmatig met haar gingen bidden en Bijbellezen.

 • We delen hoe wij dat zelf doen in de praktijk.
 • Tot slot brengen we onze gebedsonderwerpen gezamenlijk bij God en zingen nog

Dank U voor hen die mij omringen,         Dank U, dat U hebt willen spreken,

Dank U voor wat mij toebehoort              Dank U, Gij hoort een ieders taal.

Dank U voor alle kleine dingen,               Dank U, dat Gij uw Woord wilt geven

ieder vriend’lijk woord.                           aan ons allemaal.

          Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,

          Dank U, dat ik dit zeggen kan.

          Dank U, o God, ik wil U danken,

          dat ik danken kan.

Verslagje van Karla Woldhuis.

Wil je ook meedoen of wil je hier meer over weten schiet Nico, Piet of mij gerust even aan. Bellen of appen mag ook: 06-29345539.

 

 

 

 

Verslag tweede avond Huiskamergespreksgroep op 20 maart 2019.

Deze avond begonnen we met het zingen van “Groot is uw trouw o Heer”, gevolgd door gebed.

Nadat we met elkaar gesproken hebben over wat ons persoonlijk bezig houdt, lezen we als introductie het verhaal van Karel. Hij was nog jong toen hij een ernstige leverziekte kreeg. Door zijn vrienden werd voor hem gebeden, en ook zelf leerde hij bidden. Hij werd rustiger en ervaarde Gods aanwezigheid. Het onwaarschijnlijke gebeurde: hij werd genezen.

Zijn vraag: Heeft God dat gedaan?

De vraag aan ons: Wat betekent gebed voor jou?

Hierna lezen we Exodus 17: 8-16, het verhaal van de strijd van Israël tegen de Amalekieten.

Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste.

Een aantal gespreksvragen/onderwerpen:

 • Amalek is in de Bijbel de personificatie van het absolute kwaad. Bestaat dat: absoluut kwaad, gitzwarte duisternis? Herken je in je eigen leven dat je op die manier aangevochten kunt worden?
 • Jozua ontdekte dat op het moment dat Mozes zijn staf omhoog hield hij de sterkste partij was, en andersom. Vraag: Bidden is een vorm van strijden. Wat vind je van die stelling?
 • Mozes werd ondersteund in zijn strijd/gebed door Aaron en Chur. Zij hielden zijn armen vast, zodat hij zijn staf omhoog kon houden. Vraag: Wat is de betekenis hiervan, en is dat herkenbaar of van toepassing?
 • Vraag: Heb je in je eigen leven de kracht van bidden wel eens ervaren?
 • In vers 14 staat dat de overwinning moest worden opgeschreven in een oorkonde. Sommige bidders maken aantekeningen van hun gebeden en verhoringen. Waarom? Tip: Houd een persoonlijk gebedsdagboekje bij.

Nadat we samengesproken, geluisterd, ontdekt en geleerd hadden, hebben we gebeden en werd de avond afgesloten met het zingen van: “Leer mij Uw weg, o Heer; leer mij Uw weg”.

De volgende Huiskamergespreksgroep is op woensdag 1 mei om 20 uur bij Femmie vd Veen.

Verslag van Nico Schutter.