Bannerpkngww2

 

Op deze pagina kunt u de opname beluisteren van de erediensten. en de orde van dienst zodat u de dienst thuis kunt volgen

omdat er geen beeld wordt meegezonden staat hieromder de orde vandienst zoals is aangeleverd door de predikant.

U kunt nu de dienst volgen en de liederen opzoeken in uw liedboek

 

Liturgie voor zondag 1 okt. 2023, PKN Garrelsweer, 9.30 uur. Israëlzondag te Wirdum.

 

Woord van welkom door kerkenraad.

 

Intochtlied Ps. 122  : 1 en 2

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: ‘Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!’

Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten.

 

2 Hoe zijn de stammen opgegaan! Hier gingen ons de voeten voor

der pelgrims, die de Heer verkoor, hier, waar uw heilige muren staan!

Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in

naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! Zo is het Israël gezegd:

hier zijn de zetels van het recht, de troon, waar David zal regeren!

 

Votum en groet.

 

Klein Gloria, Lied 195

1 Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Gebed.

 

Ps. 122 : 3

3 Bid heil toe aan dit Vredesoord: dat die u mint bevredigd zij,

dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort!

Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in

om u met vrede te ontmoeten! Om al mijn broeders binnen u,

om ’s Heren tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten.

 

Kyriëgebed.

 

Lied / Ps. 103 : 1, 2 en 4

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

 

2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie begenadigd,

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort.

 

4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen

zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten,

zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

 

Gedicht.

 

Cantorij zingt;            1. Hiney Matov (Ps. 133)

 

  1. Godsvolk wat uitgeleid (Jes. 55 : 12)

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift.

 

1e Schriftlezing: Psalm 121 : 1 - 5 en Jesaja 2 : 1 t/m 4 .

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter.

Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

 

Lied 750 : 1 en 2

1 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd, ach, was ik daar jouw gast!

Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou, niets houdt het hier nog vast.

Voorbij de hoogste bergen, voorbij het verste veld,

is het uit deze wereld mij al vooruitgesneld.

 

2 Wordt mijn gebed ten slotte toch verhoord dat nu het uur zal slaan,

waarop ik zelf mag ingaan in jouw poort, en recht voor God zal staan

als een van zijn beminden, als uitverkoren pand.

Dan zal ik in jou vinden mijn ware vaderland.

 

2e Schriftlezing Openbaringen 21 : 1 - 6 en Mattheüs 5 : 11 t/m 16

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

 

Lied 750 : 4 en 5

4 O stad, die ik nu al van harte groet, laat mij jou binnengaan!

Duurt het nog lang, voordat ik jou ontmoet en in je poort zal staan,

de leegte mag verlaten waarin ik nu nog leef,

en God ook mij van harte mijn eeuwig erfdeel geeft.

 

5 Wie komen daar? Een koninklijke stoet trekt aan mijn oog voorbij.

Hier ooit vervolgd, daar nu door jou begroet, gaan zij verheugd en blij.

Het is zijn lieve schare die Jezus mij hier toont,

zo lang ik op de aarde nog als een balling woon.

 

Overdenking

 

Cantorij zingt;.           3. Israël verheug u in uw Maker (Ps. 149)

  1. Shalom Chaverim. (Vrede, vriend tot we elkaar weer zien)

Dankgebed,

 

Collecte;

 

Slotlied. Ps. 150 : 1 en 2

1 Loof God, loof Hem overal. Loof de Koning van ’t heelal

om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht

van zijn naam en eeuwig wezen. Loof de daden, groot en goed,

die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.

 

2 Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijk Hem!

Citer, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn

van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft,

juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen.

 

Zegen:

 

Gezongen amen.