Bannerpkngww2

VAN DE DIACONIE

VERKOOP BOLCHRYSANTEN OP 16 SEPTEMBER 2023

Zoals reeds in de vorige groeiwijzer stond vermeld, komen wij op 16 september langs de deuren in Garrelsweer, Wirdum en Winneweer om bolchrysanten te verkopen. De opbrengst gaat naar ons project, dat dit jaar voor het Leger des Heils Korps Delfzijl is.

De diaconie heeft uit haar reserves de volgende giften overgemaakt:

Liliane Fonds € 100,00 en voor Oekraïne ook € 100,00.

In de vorige groeiwijzer stonden twee collectes niet vermeld, omdat deze per abuis niet zijn doorgegeven. Het gaat om de twee volgende collectes:

Collecte: 20 augustus 2023                Kerk in Actie – Zomerzending – Ghana

Een sterke kerk op een kwetsbare plek.

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een

minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen

veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en

jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak

en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. 

Collecte: 27 augustus 2023                Ons project: Leger des Heils Korps Delfzijl

Collecte: 3 september 2023               Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Israël

Jongeren leren meer over mensenrechten.

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van

hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s – voor hun verplichte diensttijd begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met

leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

                              

Collecte: 10 september 2023             Eigen diaconie

Collecte: 17 september 2023             Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Myanmar

Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie.

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en de 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumenten-

producten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.

Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Collecte: 24 september 2023             Kerk in Actie – Vredeswerkcollecte – Syrië

Kerk als plek van hoop en herstel.

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmiskenbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds

helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de

toekomst!

Collecte: 1 oktober 2023                     Protestantse Kerk – Israëlzondagcollecte

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de

eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een Internationale christelijke gemeenschap.

Collecte: 8 oktober 2023                     Eigen diaconie