Bannerpkngww2

BERICHT VAN UW COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

BERICHT VAN UW COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Afgelopen maand januari werd de actie Kerkbalans gehouden. We willen met u de resultaten delen. In de tabel kunt u het “geefgedrag” van de gemeente aflezen. Dit is een belangrijk gegeven voor het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken, het CCBB. De bedragen zijn “toegezegde bedragen” en worden in de loop van 2021 verwacht op de rekening van de kerk. Er komen leden bij, er gaan leden af, overlijden, bedanken, verhuizen. Alle retourenveloppen zijn voor 100% terug gekomen.  Het college wil u hartelijk dank zeggen voor de wijze waarop de actie is uitgevoerd. Zowel de lopers als u zelf en alle anderen , niet met name genoemd, die hieraan  mee gewerkt hebben. Met dank kijken we terug op een geslaagde actie.

Aan de cijfers is te zien dat de totale opbrengst van Kerkbalans , Groeiwijzer en Solidariteitskas € 32550,- is. Dit is een verhoging van de inkomsten met 4,4%. De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters had u gevraagd in de begeleidende brief rekening te houden met een kosten stijging van 2 tot 5 %. Wij zijn dankbaar dat u daar gehoor aan hebt gegeven. De overige cijfers spreken voor zich.

  het tarief voor Groeiwijzer is verhoogd van € 7,50 naar € 10

     

 Het bedrag voor het lidmaatschap is verhoogd van € 10  naar € 25 per lid

   
           
           

Nog een kleine opsomming waar het College het afgelopen jaar mee bezig is geweest.

  • Sinds 1-7-2020 is de kosterswoning verhuurd. Er zijn enige kosten gemaakt, waar onder een ander keukenblok, om de woning op te knappen. Het CvK is blij hoe e.e.a. is verlopen. De nieuwe huurder onderhoudt het erf.
  • De begroting 2021 is ingediend bij het CCBB en is goedgekeurd We zullen deze begroting op de gemeenteavond bespreken. Ook de jaarrekening 2020 is ingediend bij het CCBB. Hier wachten we nog op goedkeuring.
  • Het kerkgebouw heeft in de december stormschade opgelopen, dit is inmiddels hersteld, de verwarming blijft onze aandacht houden en zullen repareren als daar aanleiding voor is.
  • Een ander punt is ook het herstellen van de afgevallen leien van de torenspits. In de zomer van 2019 lagen er een aantal leien op de grond bij de toegang van de kerk. Hierop is toen geen actie ondernomen. Bij het repareren van de kerkklok in november 2020 is een opening geconstateerd in het dakbeschot van de torenspits. Wij gaan hiermee aan de slag.
  • De dakbedekking van de zalen achter de kerk is een lappendeken, lekkage van het platte dak ligt op de loer. De dakconstructie van de voorraadkast van de koster wordt dit voorjaar aangepakt, met de bedoeling dat lekkages tot het verleden behoren.
  • Er zijn contacten met Appingedam en Tjamsweer op het niveau van het CvK, om te zien of we met elkaar kunnen samenwerken/elkaar kunnen ondersteunen. Door de corona tijd staat dit nu op een laag pitje.

We zullen het als gemeente samen moeten doen, ik wil u bedanken, namens het CvK, voor uw eigen inzet, voor onderhoud, schoonmaak, financiële bijdrage en oplettendheid. Wij zien ook niet alles.

Namens het College,

Wim en Marten