Bannerpkngww2

 

 pkn logo

 

14 januari 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe,

Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds de afgelopen maand golden ook voor de komende weken van kracht. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.

Ook horen we van besmettingen binnen twee kerkelijke gemeenten in Nederland die plaatsvonden bij de opname/uitzending van een onlineviering rond de kerstdagen. Het is inmiddels vrijwel zeker dat deze besmettingen plaatsvonden door het (voor)zingen van enkele gemeenteleden in deze vieringen.

Deze ontwikkelingen maken het nodig dat we een nog grotere terughoudendheid betrachten dan wij tot nu toe deden. De expert-werkgroep ‘zingen in de kerk’ heeft de kerken deze week geadviseerd alle zang in kerkdiensten en opnames van kerkdiensten te stoppen. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt u ontraden.

Het moderamen van de Generale Synode heeft inmiddels het advies van de werkgroep overgenomen en doet een dringend verzoek aan de gemeenten om met ingang van heden tot vooralsnog 9 februari alle zang, ook voorzang, en ook de bespeling van blaasinstrumenten, achterwege te laten. Als Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe, sluiten wij ons bij deze dringende oproep aan.

Het is een hard gelag dat, naast alle beperkingen die wij deze maanden al in acht namen, wij nu ook voor zang en voorzang een alternatief moeten vinden. De verdere regelingen in het coronaprotocol van onze kerk blijven vrijwel ongewijzigd. Het Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te houden, en vieringen alleen online aan te bieden.

Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.

De regelingen van onze kerk vindt u op de site van de PKN:

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

en

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/

Laten wij bidden en hopen dat de maatregelen van onze overheid en de mogelijkheden die de komst van vaccins ons bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid zullen geven elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, in onze gebeden en gedachten zijn. Moge God ons behoeden en bewaren in deze bewogen tijden. En mogen wij ook elkaar in het oog hebben en houden, in het bijzonder de kwetsbaren in ons midden.

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.

(Psalm 65:1b)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe, 

  1. J. Hommes,

classispredikant Groningen-Drenthe