E-mail

Als er een kerkdienst in Wirdum gehouden wordt is er bij de uitzending van kerkomroep geen beeld

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

Om toch de dienst te kunnen volgen kunt u hier de liturgie volgen

Orde van Dienst

Hemelvaartsdienst 9 mei 2024  kerk te Wirdum

Orgelspel

Welkom, Mededelingen

Stilte

* Beginlied: Gezang 665: 1, 2. Om Christus’ wil zijn wij verblijd…

1 Om Christus’ wil zijn wij verblijd.

Hij heeft in alle menselijkheid

– een zoon die naar zijn vader aardt –

God in het vlees geopenbaard.

2 Loof Hem, die van de Geest ontving

voor altijd zijn rechtvaardiging,

de Geest, die Hem herleven doet

in mensen, menselijk vlees en bloed.

Bemoediging en groet

Klein Gloria: Gezang 195 Ere zij de Vader…

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen.

Drempelgebed

* vervolg Beginlied: Gezang 665: 3, 4, 5. Hij, die ontheven hemelhoog…

3 Hij die, ontheven hemelhoog,

te stralend voor het sterflijk oog,

aan de engelen verschenen is

in ’t licht van zijn verrijzenis, –

4 Hij is aanwezig in het woord,

dat wordt gepredikt en gehoord

in heel de wereld en geloofd,

en dat ons zegent hoofd voor hoofd.

5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd,

die inging in Gods heerlijkheid

en voor Gods ogen, stralend schoon,

is wat wij zullen zijn, – de Zoon.

Gebed om ontferming

* Loflied: Psalm 47: 2. God stijgt blinkend schoon…

2 God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.

Luid bazuingeschal / meldt het overal.

Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan.

Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,

is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!

Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Gebed voor de Hemelvaartsdag

Eerste Lezing: Hooglied 3: 6 – 11.

Meisjes

6Wie is zij,

die daar komt uit de woestijn

als een zuil van rook,

in een wolk van wierook en mirre,

in een geur van kostbare kruiden?

7Kijk! Salomo’s draagstoel,

omringd door zestig helden

uit de keurtroepen van Israël,

8allen met de hand op het zwaard,

geoefend in de strijd,

ieder met het zwaard op de heup,

bedacht op nachtelijk gevaar.

9Een draagkoets maakte koning Salomo,

een koets van cederhout.

10De stijlen zijn van zilver,

het baldakijn van goud,

de zetel is van purper.

Hij is versierd met tekens van liefde

door de meisjes van Jeruzalem.

11Kom kijken, meisjes van Sion,

kijk naar koning Salomo!

Kijk! De kroon waarmee zijn moeder hem tooide

op zijn bruiloftsdag,

de dag die zijn hart zo verblijdt.

* Lied: Psalm 97: 1, 3. Groot koning is de Heer…

1 Groot koning is de Heer. / Volken bewijs Hem eer,

breek uit in jubel, aarde / nu Hij de macht aanvaardde.

De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd.

Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht

in de verborgenheid.

3 De hemel, Heer, verbreidt / alom uw majesteit,

uw glorie komt getogen / voor aller volken ogen.

Hen, die zich wendden tot / een beeld, een leugengod,

hebt Gij beschaamd, o Heer; / gij goden, buig u neer:

Hij heeft uw macht geknot.

Evangelielezing:         Johannes 16: 5 – 7.

                                   Lucas 24: 50 – 53.

Johannes 16: 5 – 7.

5Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat U naartoe?” 6Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb. 7Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden.

Lucas 24: 50 – 53.

50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.

* Lied: Psalm 97: 5, 6. Gij die God liefhebt…

5 Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat.

Hij heeft zijn hart ontsloten / voor al zijn gunstgenoten.

Hij redt u uit de hand / van die u overmant;

uw leven is bewaard / bij Hem die heerst op aard;

de Heer strijdt aan uw kant.

6 Gods heil, Gods glorie staat  / licht als de dageraad

reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.

En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer.

Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd.

Zijn naam zij lof en eer!

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

* Lied: Gezang 663. Al heeft hij ons verlaten…

1 Al heeft Hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen.

Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen

een moeder om haar kind.

Teveel om op te noemen

zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,

dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen

in alle eeuwigheid.

Dienst der gebeden  

Aandacht voor de gaven

* Slotlied: Gezang 405. Heilig, heilig, heilig, Heer God…

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

drievuldig God, die één in wezen zijt.

2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden

al uwer engelen, onvolprezen Heer.

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,

één en al vuur en liefde en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

drievuldig God, die één in wezen zijt.

Wegzending en zegen

* allen: AMEN, AMEN, AMEN.

Orgelspel

Terug

Aanbevolen artikelen