E-mail
weergegeven: 1-4 van 4 resultaten

Liturgie kerk Garrelsweer

Als vanwege de temperatuur of andere reden de kerkdienst gehouden wordt in de zalen achter de kerk vindt U hier de liturgie.

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

Liturgie Garrelsweer

Liturgie voor de dienst op 17 maart 2024 Garrelsweer

Muziek voor de dienst, orgel of pianospel

Mededelingen, Liturgische schikking

Jezus laat Lazarus opstaan uit de dood. Een voorbode van hoe wij eens allemaal zullen opstaan uit de dood. Herboren zullen we zijn als nieuwe mensen. Vandaar een schikking in de vorm van een cirkel. Een cirkel heeft immers geen einde zoals het leven geen einde zal hebben. Roze bloemen steken uit de krans. Roze herinnert aan pasgeboren baby’s. Net zo onschuldig en gaaf en nieuw zullen wij eens weer zijn. Uit liefde voor ons.

Zingen: Psalm 121 Ik sla mijn ogen op en zie. Couplet 1 en 4

Votum

NLB 657 couplet 1 en 3 Zolang wij ademhalen

Gebed

Eindigend op. Daarom vragen wij U, blijf met Uw genade bij ons.

Zingen Blijf met uw Genade bij ons NLB 256 in het Nederlands. Een keer voorspelen en een keer zingen.

Gebed

Eindigend op. Daarom vragen wij U, blijf met Uw genade bij ons.

Zingen Blijf met uw Genade bij ons NLB 256 in het Nederlands. Een keer voorspelen en een keer zingen.

Gebed

Eindigend op. Daarom vragen wij U, blijf met Uw genade bij ons.

Zingen Blijf met uw Genade bij ons NLB 256 in het Nederlands. Een keer voorspelen en een keer zingen.

Amen.

Heer Uw Licht en uw liefde schijnen  /  In beeld Gele Bundel 155

Laten horen: https://youtu.be/pDZPSWAHuew?feature=shared

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn in mij.

Refrein:

Kom Jezus kom,  vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom Jezus kom,  vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom Jezus kom,  vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Gebed

Thema

Zingen uit Alles wordt nieuw

Kinderen naar de nevendienst

Handelingen 13:15-33
15 Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ 16 Paulus stond op en gebaarde dat hij wilde spreken. Hij zei: ‘Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb. 17 De God van het volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen; Hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt. Met opgeheven arm heeft Hij onze voorouders weggeleid uit Egypte, 18 en ongeveer veertig jaar lang heeft Hij hen in de woestijn geduldig verdragen. 19 In Kanaän roeide Hij zeven volken uit, en hun land gaf Hij in bezit aan onze voorouders. 20 Dit alles vond plaats in ongeveer vierhonderdvijftig jaar. Vervolgens stelde Hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuel. 21 Daarna vroeg het volk om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die veertig jaar regeerde. 22 Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie Hij getuigde: “In David, de zoon van Isaï, heb Ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen.” 23 En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus. 24 Voor zijn komst had Johannes het hele volk van Israël opgeroepen om zich te laten dopen en tot inkeer te komen. 25 Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd: “Wie jullie denken dat ik ben, ben ik niet. Maar let op: na mij komt iemand anders, en ik ben het niet waard om zelfs maar zijn sandalen los te maken.”
26 Volksgenoten, nakomelingen van Abraham, en ook u allen die God vereert, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt. 27 De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan. 28 Ofschoon ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, drongen ze er bij Pilatus op aan Hem terecht te stellen. 29 Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over Hem geschreven staat, haalden ze Hem van het kruishout en legden Hem in een graf. 30 Maar God heeft Hem opgewekt uit de dood; 31 gedurende ettelijke dagen is Hij verschenen aan degenen die met Hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu onder het volk van Hem getuigen. 32 Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders 33 in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat Hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: “Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt.” (NBV21)

Zingen Psalm 89 couplet 1

Evangelie volgens Johannes 11: 32-53

32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen 34 vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. 42 U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’
45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. 46 Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. 47 Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen, 48 en als we Hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ 49 Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! 50 Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ 51 Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, 52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. 53 Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden. (NBV21)

Zingen Psalm 89 couplet 17

Preek

Zingen: Gele Bundel 143 alle coupletten

1 Op bergen en in dalen, en overal is God!
Waar ik ook heen zou dwalen, ja overal is God;
Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God;
Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!  
2 Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij;
Wie steunt op zijn vermogen, beschermt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal;
Hij geeft alom zijn gaven, Hij draagt het groot heelal

3 Verlaten mij ook allen, die bij mij blijft, is God! En ook als ik zou vallen of lijd: dichtbij is God! Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja overal is God!

Gebeden

Collecte

Kinderen komen terug

Projectlied

[melodie: Daar juicht een toon]

Hij struikelt achter Jezus aan.

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.

Al snapt Petrus Gods plan niet goed,

hij weet dat hij Jezus volgen moet.

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!

U moet geen kruis, U moet een kroon!

Ik laat U niet alleen, ik zweer

dat ik voor U zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:

een open graf. Want Jezus heeft

de dood verslagen en Hij leeft!

Heenzending en zegen met gezongen Amen

Zingen: NLB 425 Vervuld van Uw Zegen

koor kerk Wirdum

Liturgie kerk Wirdum

Als er een kerkdienst in Wirdum gehouden wordt is er bij de uitzending van kerkomroep geen beeld

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

Om toch de dienst te kunnen volgen kunt u hier de liturgie volgen

Orde van Dienst

Hemelvaartsdienst 9 mei 2024  kerk te Wirdum

Orgelspel

Welkom, Mededelingen

Stilte

* Beginlied: Gezang 665: 1, 2. Om Christus’ wil zijn wij verblijd…

1 Om Christus’ wil zijn wij verblijd.

Hij heeft in alle menselijkheid

– een zoon die naar zijn vader aardt –

God in het vlees geopenbaard.

2 Loof Hem, die van de Geest ontving

voor altijd zijn rechtvaardiging,

de Geest, die Hem herleven doet

in mensen, menselijk vlees en bloed.

Bemoediging en groet

Klein Gloria: Gezang 195 Ere zij de Vader…

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen.

Drempelgebed

* vervolg Beginlied: Gezang 665: 3, 4, 5. Hij, die ontheven hemelhoog…

3 Hij die, ontheven hemelhoog,

te stralend voor het sterflijk oog,

aan de engelen verschenen is

in ’t licht van zijn verrijzenis, –

4 Hij is aanwezig in het woord,

dat wordt gepredikt en gehoord

in heel de wereld en geloofd,

en dat ons zegent hoofd voor hoofd.

5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd,

die inging in Gods heerlijkheid

en voor Gods ogen, stralend schoon,

is wat wij zullen zijn, – de Zoon.

Gebed om ontferming

* Loflied: Psalm 47: 2. God stijgt blinkend schoon…

2 God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.

Luid bazuingeschal / meldt het overal.

Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan.

Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,

is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!

Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Gebed voor de Hemelvaartsdag

Eerste Lezing: Hooglied 3: 6 – 11.

Meisjes

6Wie is zij,

die daar komt uit de woestijn

als een zuil van rook,

in een wolk van wierook en mirre,

in een geur van kostbare kruiden?

7Kijk! Salomo’s draagstoel,

omringd door zestig helden

uit de keurtroepen van Israël,

8allen met de hand op het zwaard,

geoefend in de strijd,

ieder met het zwaard op de heup,

bedacht op nachtelijk gevaar.

9Een draagkoets maakte koning Salomo,

een koets van cederhout.

10De stijlen zijn van zilver,

het baldakijn van goud,

de zetel is van purper.

Hij is versierd met tekens van liefde

door de meisjes van Jeruzalem.

11Kom kijken, meisjes van Sion,

kijk naar koning Salomo!

Kijk! De kroon waarmee zijn moeder hem tooide

op zijn bruiloftsdag,

de dag die zijn hart zo verblijdt.

* Lied: Psalm 97: 1, 3. Groot koning is de Heer…

1 Groot koning is de Heer. / Volken bewijs Hem eer,

breek uit in jubel, aarde / nu Hij de macht aanvaardde.

De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd.

Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht

in de verborgenheid.

3 De hemel, Heer, verbreidt / alom uw majesteit,

uw glorie komt getogen / voor aller volken ogen.

Hen, die zich wendden tot / een beeld, een leugengod,

hebt Gij beschaamd, o Heer; / gij goden, buig u neer:

Hij heeft uw macht geknot.

Evangelielezing:         Johannes 16: 5 – 7.

                                   Lucas 24: 50 – 53.

Johannes 16: 5 – 7.

5Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat U naartoe?” 6Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb. 7Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden.

Lucas 24: 50 – 53.

50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.

* Lied: Psalm 97: 5, 6. Gij die God liefhebt…

5 Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat.

Hij heeft zijn hart ontsloten / voor al zijn gunstgenoten.

Hij redt u uit de hand / van die u overmant;

uw leven is bewaard / bij Hem die heerst op aard;

de Heer strijdt aan uw kant.

6 Gods heil, Gods glorie staat  / licht als de dageraad

reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.

En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer.

Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd.

Zijn naam zij lof en eer!

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

* Lied: Gezang 663. Al heeft hij ons verlaten…

1 Al heeft Hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen.

Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen

een moeder om haar kind.

Teveel om op te noemen

zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,

dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen

in alle eeuwigheid.

Dienst der gebeden  

Aandacht voor de gaven

* Slotlied: Gezang 405. Heilig, heilig, heilig, Heer God…

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

drievuldig God, die één in wezen zijt.

2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden

al uwer engelen, onvolprezen Heer.

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,

één en al vuur en liefde en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

drievuldig God, die één in wezen zijt.

Wegzending en zegen

* allen: AMEN, AMEN, AMEN.

Orgelspel

Terug

Zondagsbrief

Hier verschijnt de wekelijkse zondags informatie

te volgen op verbinding met kerkomroep zoeken naar Garrelsweer

Liturgie voor de dienst zonder beeld vind u Liturgie kerkdienst

De kerk is open voor kerkgangers en de dienst is ook te volgen via www. kerkomroep.nl 

Ook te vinden via een link op onze website www. pkngww.nl 

Zondag 26 mei

Plaats: Garrelsweer/09.30 uur

Voorganger: mw. R. Meihuizen

Orgel: Robert Spannenberg

Ouderling van dienst: Aly van Heuveln

Diaconie: Ina van Zanten

Beamer en video: Karl Wendel, Petra Schuurman en Ike Postma

Geluid: Albert Siegers

Gastgezin: fam. Schuurman

Er is geen kindernevendienst  

Digitale Collectes en er staan collectebussen in de hal

Collecte voor de Kerk.

Collecte voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor: Bangladesh

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw.

Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Bloemen

De bloemen gaan zondag met een groet van de gemeente naar mevr. E. Vast – Huisman in Wiemersheerd. Ze worden gebracht door fam.  Schutter – Meindertsma.

Kerkenraad

De kerkenraad vergadert woensdagavond 29 mei om half acht achter de kerk van Garrelsweer.

De Heilige doop

Bediening van de doop is aangevraagd door Gerdy en Merijn Brouwer-Schutter voor hun dochter Evi Naomi.

Als er geen wettige bezwaren zijn, zal de doop worden bediend  in de dienst van zondag 2 juni in de kerk te Garrelsweer.

Erediensten

Zondag 2 juni is er om 10.00 uur dienst in de kerk van Garrelsweer.

Voorganger is ds. C. Minnaard. In deze dienst wordt Evi Naomi Brouwer gedoopt.

Ook verlenen The Messengers hun medewerking.

De kerkenraad wenst jullie allen een gezegende dienst.

Vraag:

Hangbank in de fietsenstalling,
In plaats van de driepersoonsbank uitgevoerd in grijs fluweel en sofagedeelte willen we graag een geschikter iets dat toch lekker hangt. Als leiding van de Hang Out hebben we daar hulp bij nodig. Omdat hulp niet makkelijk te vinden is, is ons plan wat aangepast. We hebben de volgende hulp nodig:
-Persoon 1: Iemand die vrijdagavond 7 juni tijdens de Hang Out helpt bij het opmeten en plannen van hoe en wat. (Tussen 19:00 en 20:00). We hebben subsidie hiervoor. We kunnen het onszelf dus gemakkelijker maken en ook een bouwpakket uitkiezen.
-Persoon 2: Iemand die het bouwpakket of de onderdelen op kan halen. (Met kar of grote auto).
-Persoon 3: Iemand die met hulp van de jongeren het in elkaar zet. Dus op een avond of op zaterdag. 7 juni kiezen we iets uit waarvan we weten dat de jongeren het in principe zelf kunnen. Coördinatie en begeleiding is nodig.
-Persoon 4: iemand die de oude bank en het voetbalspel op kosten van de Hang Out naar de stort kan brengen.
 
Kun je één of meerdere van deze taken op je nemen? Meld je dan bij mij (ds. Christel).