E-mail
weergegeven: 1-3 van 3 resultaten

Liturgie kerk Garrelsweer

Als vanwege de temperatuur of andere reden de kerkdienst gehouden wordt in de zalen achter de kerk vindt U hier de liturgie.

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

Liturgie Garrelsweer

Liturgie voor zondag 18 februari ds. C. Minnaard

Thema: Uit liefde voor U

Muziek voor de dienst

Orgel of pianospel

Mededelingen, Liturgische schikking

Zingen: Psalm 103 couplet 1, 4, 5 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren.

Groet

Gebed

Leefregel

Zingen: Ik stel mijn vertrouwen. EL 188

Zullen we het in canon zingen?

Gebed

Thema

Kinderlied: Alles wordt Nieuw Hanna Lam III, 23 Petrus.

Couplet 1 en 2

Kinderen naar de nevendienst

Lezen: Genesis 12:10-20

Zingen:NLB.803: 1,2,5,6   Uit Oer is hij getogen.

Lezen: Mattheus 4:1-11

Luisterlied

WANNEER IK U NIET VIND

Heer, uw wegen zijn zo vaak verborgen.

Is er iemand die U nog begrijpt?

Zoveel vragen blijven onbeantwoord,

zelfs al bid ik ze de hele tijd.

Heer, in U heb ik mijzelf gevonden.

Zonder U bestaat er ook geen mij.

Heer, waarom laat U uzelf niet vinden?

Als U weg bent, dan is alles kwijt.

U bent liefde, ook als U ver weg lijkt.

U bent goed, al grijpt U soms niet in.

U bent hier, omarmt mij in mijn twijfel,

ook wanneer ik U niet vind.

Help mij bidden als de hemel stil blijft.

Leer mij U te vinden in uw Woord.

Laat mij zien dat, boven mijn begrijpen,

U dichtbij bent en mijn vragen hoort.

Hoor mij aan, laat niet los.

Kom mij toch te hulp.

Preek

Zingen NLB 837: Iedereen zoekt U, jong en oud.

Gebeden

Toelichting bij de Collecte

Kinderen komen terug

Projectlied         Met vallen en opstaan – projectlied kindernevendienst 2024

[melodie: Daar juicht een toon]

Hij struikelt achter Jezus aan.

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.

Al snapt Petrus Gods plan niet goed,

hij weet dat hij Jezus volgen moet.

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!

U moet geen kruis, U moet een kroon!

Ik laat U niet alleen, ik zweer

dat ik voor U zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:

een open graf. Want Jezus heeft

de dood verslagen en Hij leeft!

Slotlied NLB 939  Op U alleen. Alle coupletten.

Zending, Zegen en gezongen amen

koor kerk Wirdum

Liturgie kerk Wirdum

Als er een kerkdienst in Wirdum gehouden wordt is er bij de uitzending van kerkomroep geen beeld

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

Om toch de dienst te kunnen volgen kunt u hier de liturgie volgen

Liturgie lectordienst 25 februari 2024

Wirdum, 9.30 uur

Lectoren: Nico en Marjelle

Organist: Nel Vreeling

Mededelingen kerkenraad en uitleg liturgische schikking

Lied 405: 1, 3, 4 (Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig)

1. Heilig, heilig, heilig,

Heer God almachtig,

vroeg in de morgen

wordt U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig,

liefdevol en machtig,

drievuldig God, die één in wezen zijt.

3. Heilig, heilig, heilig!

Gij gehuld in duister,

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig,

enig in uw luister,

één en al vuur en liefde en majesteit.

4. Heilig, heilig, heilig,

Heer, God, almachtig,

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig!

Liefdevol en machtig,

drievuldig God, die een in wezen zijt.

Stil gebed, votum en groet

Gebed om ontferming

Psalm 25: 3, 5, 2 (Denk aan ’t Vaderlijk meedogen)

3. Denk aan ’t Vaderlijk meedogen,

Heer, waarop ik biddend pleit:

milde handen, vriend’lijke ogen

zijn bij U van eeuwigheid.

Denk toch aan de zonde niet

van mijn onbedachte jaren!

Heer, die al mijn ontrouw ziet,

wil mij in uw goedheid sparen.

5. Louter goedheid zijn Gods wegen

en zijn paden zijn vertrouwd

voor wie, tot zijn heil genegen,

zijn geboden onderhoudt.

Wil mij, uwe naam ter eer,

al wat ik misdeed vergeven.

Ik heb tegen U, o Heer,

zwaar en menigmaal misdreven.

2. Here, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G’ uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil o Heer,

‘k blijf U al den dag verwachten.

Tien Woorden

Lied 1005: 1, 2 (Zoekend naar licht hier in het duister)

1. Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: Oké4kids 281: Ja, ja, ja (Petrus)

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Mattheus 17: 1-9 en 14-18

Een stem uit de hemel

1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 
4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5  Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. 
7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

9 Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’

14  Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel 15 en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. 16 Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’ 
17  Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie nog verdragen? Breng hem bij Me.’ 
18 Daarop sprak Jezus de démon streng toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. 

Lied 545: 1, 2, 3 en 4 (Christus staat in majesteit zonder ‘halleluja’; op de melodie van Gele Bundel lied 35: Nu gaan de bloemen nog dood – regel 1 t/m 4)

1. Christus staat in majesteit

door een stralenkrans omgeven

op de berg der heerlijkheid,

licht uit licht en eeuwig leven.

2. Mozes en Elia zijn

zijn getuigen, want zij weten:

Hij voltooit de lange lijn

van de wet en de profeten.

3. Daarom spreken zij met Hem

van zijn uitgang en zijn lijden

later te Jeruzalem

in de volheid van de tijden.

4. Uit de hemel komt een stem

die het visioen komt schragen:

Deze is mijn Zoon; op Hem

rust mijn eeuwig welbehagen.

Overdenking

Lied 939: 1, 2 en 3 (Op U alleen)

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht,

leidt mij Uw hand, U blijft nabij.

Uw vrede diep, Uw liefde groot,

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer,

in onze pijn en schuld en strijd.

U droeg de last, verrezen Heer,

die ons van elke vloek bevrijdt.

U sloeg de zonden aan het kruis

en brengt ons bij de Vader thuis,

want door Uw bloed, Uw levenskracht,

komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,

niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan, ik ben Gods kind.

Totdat U komt, mij roept voorgoed,

bent U het doel van mijn bestaan.

Dank- en voorbeden

Orgelspel, ondertussen komen de kinderen terug

Uitleg kindernevendienst + projectlied ‘Met vallen en opstaan’

Gele Bundel 143: 1, 2 en 3 (Op bergen en in dalen)

1. Op bergen en in dalen

en overal is God;

Waar ik ook heen zou dwalen,

Ja overal is God;

Waar mijn gedachten zweven

of stijgen, daar is God;

Omlaag en hoog verheven:

ja overal is God!

2. Zijn trouwe vaderogen

zien alles van nabij;

Wie steunt op Zijn vermogen,

beschermt en zegent Hij.

Hij hoort de jonge raven,

bekleedt met gras het dal;

hij geeft alom zijn gaven,

Hij draagt het groot heelal.

3. Verlaten mij ook allen,

die bij mij blijft, is God!

En ook als ik zou vallen,

of lijd: dichtbij is God!

Waar trouwe vriendenhanden

niet redden, daar is God!

In dood en doodse banden,

Ja overal is God!

Zegenbede

Gezongen amen

Terug