E-mail
weergegeven: 1-10 van 12 resultaten

Liturgie kerk Garrelsweer

Als vanwege de temperatuur of andere reden de kerkdienst gehouden wordt in de zalen achter de kerk vindt U hier de liturgie.

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

Liturgie Garrelsweer

Liturgie voor de dienst op 17 maart 2024 Garrelsweer

Muziek voor de dienst, orgel of pianospel

Mededelingen, Liturgische schikking

Jezus laat Lazarus opstaan uit de dood. Een voorbode van hoe wij eens allemaal zullen opstaan uit de dood. Herboren zullen we zijn als nieuwe mensen. Vandaar een schikking in de vorm van een cirkel. Een cirkel heeft immers geen einde zoals het leven geen einde zal hebben. Roze bloemen steken uit de krans. Roze herinnert aan pasgeboren baby’s. Net zo onschuldig en gaaf en nieuw zullen wij eens weer zijn. Uit liefde voor ons.

Zingen: Psalm 121 Ik sla mijn ogen op en zie. Couplet 1 en 4

Votum

NLB 657 couplet 1 en 3 Zolang wij ademhalen

Gebed

Eindigend op. Daarom vragen wij U, blijf met Uw genade bij ons.

Zingen Blijf met uw Genade bij ons NLB 256 in het Nederlands. Een keer voorspelen en een keer zingen.

Gebed

Eindigend op. Daarom vragen wij U, blijf met Uw genade bij ons.

Zingen Blijf met uw Genade bij ons NLB 256 in het Nederlands. Een keer voorspelen en een keer zingen.

Gebed

Eindigend op. Daarom vragen wij U, blijf met Uw genade bij ons.

Zingen Blijf met uw Genade bij ons NLB 256 in het Nederlands. Een keer voorspelen en een keer zingen.

Amen.

Heer Uw Licht en uw liefde schijnen  /  In beeld Gele Bundel 155

Laten horen: https://youtu.be/pDZPSWAHuew?feature=shared

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn in mij.

Refrein:

Kom Jezus kom,  vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom Jezus kom,  vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom Jezus kom,  vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Gebed

Thema

Zingen uit Alles wordt nieuw

Kinderen naar de nevendienst

Handelingen 13:15-33
15 Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ 16 Paulus stond op en gebaarde dat hij wilde spreken. Hij zei: ‘Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb. 17 De God van het volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen; Hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt. Met opgeheven arm heeft Hij onze voorouders weggeleid uit Egypte, 18 en ongeveer veertig jaar lang heeft Hij hen in de woestijn geduldig verdragen. 19 In Kanaän roeide Hij zeven volken uit, en hun land gaf Hij in bezit aan onze voorouders. 20 Dit alles vond plaats in ongeveer vierhonderdvijftig jaar. Vervolgens stelde Hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuel. 21 Daarna vroeg het volk om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die veertig jaar regeerde. 22 Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie Hij getuigde: “In David, de zoon van Isaï, heb Ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen.” 23 En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus. 24 Voor zijn komst had Johannes het hele volk van Israël opgeroepen om zich te laten dopen en tot inkeer te komen. 25 Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd: “Wie jullie denken dat ik ben, ben ik niet. Maar let op: na mij komt iemand anders, en ik ben het niet waard om zelfs maar zijn sandalen los te maken.”
26 Volksgenoten, nakomelingen van Abraham, en ook u allen die God vereert, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt. 27 De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan. 28 Ofschoon ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, drongen ze er bij Pilatus op aan Hem terecht te stellen. 29 Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over Hem geschreven staat, haalden ze Hem van het kruishout en legden Hem in een graf. 30 Maar God heeft Hem opgewekt uit de dood; 31 gedurende ettelijke dagen is Hij verschenen aan degenen die met Hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu onder het volk van Hem getuigen. 32 Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders 33 in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat Hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: “Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt.” (NBV21)

Zingen Psalm 89 couplet 1

Evangelie volgens Johannes 11: 32-53

32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen 34 vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. 42 U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’
45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. 46 Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. 47 Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen, 48 en als we Hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ 49 Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! 50 Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ 51 Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, 52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. 53 Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden. (NBV21)

Zingen Psalm 89 couplet 17

Preek

Zingen: Gele Bundel 143 alle coupletten

1 Op bergen en in dalen, en overal is God!
Waar ik ook heen zou dwalen, ja overal is God;
Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God;
Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!  
2 Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij;
Wie steunt op zijn vermogen, beschermt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal;
Hij geeft alom zijn gaven, Hij draagt het groot heelal

3 Verlaten mij ook allen, die bij mij blijft, is God! En ook als ik zou vallen of lijd: dichtbij is God! Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja overal is God!

Gebeden

Collecte

Kinderen komen terug

Projectlied

[melodie: Daar juicht een toon]

Hij struikelt achter Jezus aan.

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.

Al snapt Petrus Gods plan niet goed,

hij weet dat hij Jezus volgen moet.

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!

U moet geen kruis, U moet een kroon!

Ik laat U niet alleen, ik zweer

dat ik voor U zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:

een open graf. Want Jezus heeft

de dood verslagen en Hij leeft!

Heenzending en zegen met gezongen Amen

Zingen: NLB 425 Vervuld van Uw Zegen

koor kerk Wirdum

Liturgie kerk Wirdum

Als er een kerkdienst in Wirdum gehouden wordt is er bij de uitzending van kerkomroep geen beeld

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

Om toch de dienst te kunnen volgen kunt u hier de liturgie volgen

Orde van Dienst

voor de dienst van 7 april in de kerk te Wirdum

Voorwoord

Aanvangslied: Ps. 147: 1 en 3 Lof zij de Heer….

Stil Gebed  /  Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 195: Klein Gloria

Kyriegebed

Gloria: Lied 645: 1, 2 en 6

Gezongen Geloofsbelijdenis: Lied 342: 3, 4 en 5 Lof zij de Vader … (melodie Lied 871)

Gebed

Kindermoment; Zingen: ………………………………………….

1e Schriftlezing: Zach. 12: 1 – 10

1Profetie. De woorden van de HEER over Israël.

Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegeven: 2Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. 3Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal Ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen. 4Op die dag – spreekt de HEER – maak Ik de paarden schichtig en zaai Ik paniek onder hun berijders. Terwijl Ik de paarden van de vijand verblind, zullen mijn ogen over het volk van Juda waken. 5Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Onze kracht ligt bij de inwoners van Jeruzalem, dankzij de HEER van de hemelse machten, hun God. 6Op die dag maak Ik de stamhoofden van Juda tot een vuurpot in een takkenbos, tot een fakkel in een korenschoof, zodat de vlammen om zich heen grijpen en de omringende volken verzengen. Jeruzalem zal zijn eigen plaats behouden.

7Eerst zal de HEER de overwinning schenken aan de bevolking die verspreid over Juda woont, opdat de roem van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem niet groter zal zijn dan die van heel Juda. 8Maar de HEER zal tegelijkertijd de inwoners van Jeruzalem steunen: de zwakste onder hen zal op die dag zo sterk zijn als David en het huis van David zal hen leiden alsof God zelf hen leidde, alsof er een engel van de HEER voor hen uit ging.

9Op die dag zal Ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. 10Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal Ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar Mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een eerstgeborene.

Zingen: Lied 659: 1 en 2 Kondigt het jubelend aan …

2e Schiftlezing: Joh. 20: 19 – 29

Verschijningen

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

24Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, 27en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Zingen: Lied 659: 3 en 4 Hier heeft de Heer …

Meditatie: Het teken van de spijkers ……

Zingen: Lied 659: 5 en 6 Overvloed, overvloed Gods ….

Dankgebed/voorbede:

Collecte

Slotzang: Lied 425: 1 Vervuld van Uw zegen …

Zegen

Terug

Zondagsbrief

Hier verschijnt de wekelijkse zondags informatie

te volgen op verbinding met kerkomroep zoeken naar Garrelsweer

Liturgie voor de dienst zonder beeld vind u Liturgie kerkdienst

De kerk is open voor kerkgangers en de dienst is ook te volgen via www. kerkomroep.nl 

Ook te vinden via een link op onze website www. pkngww.nl 

Zondag 14 april

Plaats: Garrelsweer/ 10.00 uur  

Voorganger: Maarten Durivou  (predikant i.o.)

Orgel: Robert Spannenberg

Ouderling van dienst: Femmie van der Veen

Diaconie: Karl Wendel

Beamer en video: Geleijn en Lieuwe Minnaard

Geluid: Jaap Schuurman

Gastgezin: dhr. Siegers

Er is kindernevendienst onder leiding van Catharina

Digitale Collectes en er staan collectebussen in de hal

Collecte voor de Kerk.

Collecte voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor: Sloppenwijk Congo metterdaad

Dat het Belgische echtpaar Glenn en Esther Vantieghem nu al vijftien jaar in twee sloppenwijken in Congo werkt, kun je gerust een wonder noemen. Want na een oriënterend bezoek aan deze voormalige Belgische kolonie was het voor Glenn glashelder: “Tenzij God een of ander teken zou geven, zou ik hier nooit meer terugkomen.”

Namens EO Metterdaad-partner Christ’s Hope zetten Glenn en Esther zich – dag in, dag uit – met hart en ziel in voor de meest kwetsbare kinderen in de twee grote sloppenwijken van Kinshasa.

Loop je daar als buitenstaander rond, dan ga je onwillekeurig oppervlakkiger ademhalen vanwege de penetrante stank. En je ontdekt al snel dat je constant moet uitkijken waar je je voeten neerzet. Want je zou zomaar op menselijke uitwerpselen kunnen stappen: sanitair en riolering ontbreken. Om nog maar te zwijgen over de andere problemen die het leven van duizenden kinderen en volwassenen hier mensonwaardig maken.

Bloemen

De bloemen gaan zondag met een groet en de felicitaties van de gemeente naar mevr. C. Bouma-Dales. Ze worden gebracht door fam. Vos-v.d. Veen.

Leida Heersema heeft haar enkel gebroken.

Zij moet maandag geopereerd worden en is opgenomen in Wiemersheerd,

kamer nr. 311a (3e etage). Kaartjes zijn van harte welkom.

De Huiskamergespreksgroep komt maandag 15 april om 19.45 uur bij elkaar bij

fam. Schutter, Ockingeheemlaan 66. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

De kerkenraad vergadert woensdag 17 april om 19.30 uur, in de zaal achter de kerk.

Erediensten

Zondag 21 april is er om 09.30 uur dienst in de kerk te Wirdum. Voorganger is ds. Urgert.

De kerkenraad wenst jullie allen een gezegende dienst.

Terug

Cantorij

Voor diverse gelegenheden komt de cantorij van Garrelsweer in beweging.

In de praktijk is dit meestal met Pasen, Israëlzondag en kerst

Dit wordt voorbereid door voor de betreffende kerkdienst een aantal keren samen te komen om te oefenen.

We zouden graag wat mensen erbij willen hebben, want eigenlijk zijn we met te weinig mensen om goed 4-stemmig te kunnen zingen.

Het repertoire is geestelijke liederen.

Praktische informatie:

Leiding: Dhr. K. Wendel

Data: op afroep

Inlichtingen: Leida Heersema Telefoon: 0596-572204 en Nel Vreeling, Telefoon 0596572681

Terug

Praiseband The Messengers

Praiseband The Messengers is een enthousiaste groep uit de omgeving van Garrelsweer die graag muziek maakt om hun geloof uit te dragen en te delen met anderen.

We hebben een uitgebreid en divers repertoire met o.a. nummers uit de Opwekkingbundel en popmuziek met een christelijke boodschap.

Naast het verzorgen van de muzikale ondersteuning tijdens de dienst kunnen wij ook een hele kerkdienst verzorgen.

Praktische informatie:

Oefenen: 1 x per 2 weken

Plaats: Zaal achter de kerk in Garrelsweer

Contactpersoon: Marjelle Schutter. Telefoon: 06 40502015 of pbthemessengers@gmail.com


Geschiedenis 

In 2010 hebben we met een groep jonge mensen uit de gemeente van Garrelsweer een gelegenheidsbandje opgericht. Sinds 2013 hebben we een vaste groepssamenstelling en zijn we serieuzer bezig gegaan met onze muziek.
Inmiddels hebben we met veel plezier gespeeld in diensten in de kerk van Garrelsweer en in veel andere kerken in de provincie Groningen.
Zo groeien we steeds verder in onze samenwerking, onze muziek en ons geloof. 


Samenstelling van de band


Gerdy Schutter: zang

Rienke Feitsma: zang, saxofoon

Henk Lenting: semi-akoestische gitaar, zang

Arend Kruijer: elektrische gitaar

Carin Kruijer: basgitaar, zang

Marjelle Schutter: keyboard

Gerard Prins: drums en percussie

Repertoire

We hebben een uitgebreid en divers repertoire met onder andere nummers uit de Opwekkingbundel en popmuziek met een christelijke boodschap.

Contactgegevens
We willen graag ons geloof delen en een bijdrage leveren aan allerlei diensten.
Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u nog invulling voor een dienst zoekt.
In overleg is er veel mogelijk.
Voor meer informatie kun u ons altijd (vrijblijvend) mailen of bellen. Ook kunt u een kijkje nemen op onze Facebook-pagina.


– Mail: pbthemessengers@gmail.com
– Telefoon: 06-40502015
– Facebook: https://www.facebook.com/pbthemessengers


De contactpersoon namens de band is Marjelle Schutter.

Muziek: 

Heer wijs mij Uw weg

Houd vol, houd vast

Leave it there

Zo zegent Hij jou

Terug

Bijbelkring

Sinds jaar en dag komt de Bijbelring bij elkaar.

Het doel van deze kring is de kennis van de Bijbel te vergroten, en met elkaar het geloof te delen

De bijeenkomsten (ongeveer 8x per jaar) worden voorbereid door Ds. Christel Minnaard of Femmie van der Veen en Ike Postma

Wie mee wil lezen, praten en denken is van harte welkom

Praktische informatie: Plaats: Zaal achter de kerk in Garrelsweer. Inlichtingen: Mw. Femmie van der Veen Telefoon 06 57801506

Terug

Huiskamergespreksgroep

De huiskamergespreksgroep is een vorm van gemeente opbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid.

In deze kleine groep(en) willen we het geloofgesprek stimuleren.

Eens in de 3 weken in een huiskamer rond een open Bijbel.

De groep bestaat uit 8 tot 10 personen.

We komen in overleg bij elkaar regelmatig op een maandag.

Het Evangelisch werkverband van de PKN biedt hiervoor materialen

Deze avonden worden onder anderen voorbereid door: Piet Ketting en Nico Schutter

Praktische informatie: inlichtingen Nico Schutter. telefoon 06 53711311

Terug

Hang-Out

Voor alle jongeren vanaf 10 jaar Wanneer? de 1e vrijdag van de maand Hoe laat? vanaf 19.00 – 20.30 uur Waar? zaal achter de kerk Stadsweg 89 te Garrelsweer 

Dit is een activiteit voor tieners vanaf 12 Jaar

De Hang-Out is iedere vrijdag van de maand. Hierbij gaan we elkaar ontmoeten, chillen, spelletjes doen en iets bakken.

Praktische informatie:

Email: jeugdoudeling@pkngww.nl

Terug