E-mail
weergegeven: 1-10 van 12 resultaten

Liturgie kerk Garrelsweer

Als vanwege de temperatuur of andere reden de kerkdienst gehouden wordt in de zalen achter de kerk vindt U hier de liturgie.

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

LITURGIE GARRELSWEER, 3-12-2023, 9.30 UUR

ds. Hanneke Paas, Nijverdal

 • welkom en afkondigingen, aansteken Paaskaars en 1e adventskaars, uitleg liturgisch bloemschikken
 • intochtslied: lied 487:1,2 en 3 NLB
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • als antwoord op de groet zingen we lied 433:1
 • gebed om ontferming
 • zingen: lied 439:1 NLB
 • de weg die God ons wijst: 1 Petrus 3:15 NBV’21
 • zingen: lied 439:2 NLB
 • gebed om de Heilige Geest
 • de kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Lucas 1:30-33 NBV’21
 • zingen: lied 473: 1 en 2
 • Schriftlezing: Genesis 3:14,15 en Openbaring 12: 1-9a en 13-17 NBV’21
 • zingen: lied 466:3 en 6 NLB
 • Verkondiging: “KERST: EEN APOCALYPTISCHE GEBEURTENIS? ” (zie bijgevoegde ppp en uitleg daarvan op pagina hiernaast)
 • zingen: lied 441:6 en 10 NLB
 • de kinderen komen terug uit de nevendienst, we zingen het projectlied
 • dankgebed
 • collecte
 • zingen: lied 506:1 en 3 NLB
 • zegen
koor kerk Wirdum

Liturgie kerk Wirdum

Als er een kerkdienst in Wirdum gehouden wordt is er bij de uitzending van kerkomroep geen beeld

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

Om toch de dienst te kunnen volgen kunt u hier de liturgie volgen

Liturgie voor zondag 26 november 2023 in de kerk van Wirdum

Binnenkomst kerkenraad

Welkom, mededelingen en aansteken paaskaars door de dienstdoende ouderling.

Zingen NLB 601 Couplet 1,2,3  

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan

koud, één voor één, en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.

3 Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van Hem die leeft.

Stil gebed en groet

Gemeente antwoordt met het Klein Gloria NLB 195.

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Als in den beginne nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Gebed

Voor de kinderen

Zingen: Gele bundel 40A

God die alles maakte, de lucht en ’t zonlicht blij,

de hemel, zee en aarde, zorgt ook voor mij.

God die ’t gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei,

de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor mij.

God die alles maakte, de maan, de sterrenrij,

als duist’re wolken komen, zorgt steeds voor mij.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed om de Heilige Geest

Lezing Johannes 20:1-18
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis.
11 Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.

Zingen Gele Bundel 145 couplet 1 en 2

1 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds bij U zijn. U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

2 Abba, Vader, laat mij zijn slechts voor U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

Verkondiging

Zingen NLB 728 couplet 1,2,3

1 De heiligen ons voorgegaan, hebben hier niets verworven,

maar zijn aan ’t einde van hun baan als vreemdeling gestorven.

Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had

in ’t beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had.

Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan!

Kom, zingen wij tesaam met alle heiligen!

2 Zij trokken uit als Abraham, door God de Heer geroepen

zonder te weten waar hij kwam, om ’t land van God te zoeken.

Zij zijn gestorven in zijn naam en hebben niets geweten

dan dat Hij had gezegd: Ik schaam mij niet uw God te heten.

Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan!

Kom, zingen wij tesaam met alle heiligen!

3 Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken,

zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken,

dat wij omgeven door de wolk de weg ten einde lopen,

één met het heilig trekkend volk in liefde en in hope.

Geprezen zij zijn naam! Hij doet ons veilig gaan!

Kom, zingen wij tesaam met alle heiligen!

Kinderen komen terug

Gebeden

Uitleg over het kaarsen aansteken.

Predikant kondigt lied aan: Tammo Klaas Bos

Terwijl de gemeente zingt komt diegene naar voren die de kaars aansteekt.

Lichtstad met uw paarlen poorten wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,  ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten in het nieuw Jeruzalem
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  luist’ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen  in het nieuw Jeruzalem.


Predikant kondigt het lied aan:        Jan Albertus van Marum

Terwijl de gemeente zingt steekt de familie van Jan van Marum de kaars aan

De Heer is mijn herder! ’k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens aan wat’ren der rust.

De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel,

Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,

Hij schraagt m’als ik wankel, Hij draagt m’als ik viel.

Predikant kondigt het lied aan:        Yvonne Bezema

Terwijl de gemeente zingt steekt de familie van Yvonne de kaars aan

Heer ik kom tot U neem mijn hart, verander mij.

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want Heer, ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Slotlied: Lied NLB 444

1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht.

Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,

van God en mens verlaten begroeten ’t morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen het nacht’lijk duister zwicht,

en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Zegen, beantwoordt met gezongen Amen

Terug

Zondagsbrief

Hier verschijnt de wekelijkse zondags informatie

te volgen op verbinding met kerkomroep zoeken naar Garrelsweer

Liturgie voor de dienst zonder beeld vind u Liturgie kerkdienst

Zondagbrief  3 December 2023

Plaats: Garrelsweer / 09.30 uur / de dienst is in de zaal achter de kerk

Voorganger: ds. H. Paas

Orgel: Robert Spannenberg

Ouderling van dienst: Femmie van der Veen

Diaconie: Freida Wendel

Beamer en video: Marjelle Schutter en Gerdy Brouwer

Geluid: Jaap Schuurman

Gastgezin: fam. Berends

Er is kindernevendienst onder leiding van Harriët Wals.

De KND heeft een adventsproject rondom het thema “Een nieuw begin”.

Na afloop van de dienst morgen is er koffie/thee drinken in de zaal.

Digitale Collectes en er staan collectebussen in de hal

Collecte voor de Kerk.

Collecte voor de Diaconie. Deze collecte is bestemd voor: Oeganda

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

De 1e Adventskaars wordt aangestoken door Tirza.

Uitleg van de schikking van as zondag Vandaag is het eerste Advent. De reis naar het Kerstfeest is begonnen. Op weg naar het Kerstfeest volgen we steeds de richting die de pijlen in de liturgische schikking aangeven. Vandaag wijst de pijl naar beneden. We kijken vandaag niet omhoog maar naar beneden. Want God is niet alleen in de hemel te vinden maar ook hier op aarde. Hier op aarde waar alles zo dor en droog kan lijken als de bruine bladeren in de schikking. Maar zo zeker als de bomen deze lente weer groene bladeren zullen krijgen. Zo zeker is het ook dat de Zoon van God bij zijn komst zal zorgen voor nieuw leven.

Bloemen

De bloemen gaan zondag met een groet van de gemeente naar mevr. Marjan Kruit, Stadsweg 46 in Garrelsweer. Ze worden gebracht door fam.  de Bruijn-Vossestein. 

Adventstijd

In deze adventstijd komt het kastje van “Geven en Krijgen” weer bij de kerk in Garrelsweer te staan om houdbare producten in te zamelen voor de voedselbank.

Gesprekken

In de Groeiwijzer zit een opgaveformulier om u op te geven voor een gesprek in kleine kring, om met elkaar te praten over de mogelijkheid om een zegen te vragen over een relatie tussen 2 mannen of 2 vrouwen.

Hierover komt ook nog een gemeenteavond op maandag 18 december.

Deze opgaveformulieren liggen ook op het metalen rek in de gang.

Deze graag inleveren vóór 5 december bij de wijkouderling of bezoekheer, in de brievenbus van de kerk (Stadsweg 89) in Garrelsweer. Of via Whatsapp bij ds. Christel Minnaard.

Erediensten

Zondag 10 december is het de 2e Advent. In verband met de winterperiode is er dan om

9.30 uur dienst in de zaal achter de kerk te Garrelsweer. Voorganger is ds. C. Minnaard

Na afloop van de dienst volgende week wordt iedereen uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie of thee te helpen met het uitknippen van kerststerren, en het schrijven van een kerstboodschap op deze sterren. Deze sterren komen achter de ramen te hangen.

Voor nadere info: zie de Groeiwijzer.

De kerkenraad wenst jullie allen een gezegende dienst.    

Terug

Cantorij

Voor diverse gelegenheden komt de cantorij van Garrelsweer in beweging.

In de praktijk is dit meestal met Pasen, Israëlzondag en kerst

Dit wordt voorbereid door voor de betreffende kerkdienst een aantal keren samen te komen om te oefenen.

We zouden graag wat mensen erbij willen hebben, want eigenlijk zijn we met te weinig mensen om goed 4-stemmig te kunnen zingen.

Het repertoire is geestelijke liederen.

Praktische informatie:

Leiding: Dhr. K. Wendel

Data: op afroep

Inlichtingen: Leida Heersema Telefoon: 0596-572204 en Nel Vreeling, Telefoon 0596572681

Terug

Praiseband The Messengers

Praiseband The Messengers is een enthousiaste groep uit de omgeving van Garrelsweer die graag muziek maakt om hun geloof uit te dragen en te delen met anderen.

We hebben een uitgebreid en divers repertoire met o.a. nummers uit de Opwekkingbundel en popmuziek met een christelijke boodschap.

Naast het verzorgen van de muzikale ondersteuning tijdens de dienst kunnen wij ook een hele kerkdienst verzorgen.

Praktische informatie:

Oefenen: 1 x per 2 weken

Plaats: Zaal achter de kerk in Garrelsweer

Contactpersoon: Marjelle Schutter. Telefoon: 06 40502015 of pbthemessengers@gmail.com


Geschiedenis 

In 2010 hebben we met een groep jonge mensen uit de gemeente van Garrelsweer een gelegenheidsbandje opgericht. Sinds 2013 hebben we een vaste groepssamenstelling en zijn we serieuzer bezig gegaan met onze muziek.
Inmiddels hebben we met veel plezier gespeeld in diensten in de kerk van Garrelsweer en in veel andere kerken in de provincie Groningen.
Zo groeien we steeds verder in onze samenwerking, onze muziek en ons geloof. 


Samenstelling van de band


Gerdy Schutter: zang

Rienke Feitsma: zang, saxofoon

Henk Lenting: semi-akoestische gitaar, zang

Arend Kruijer: elektrische gitaar

Carin Kruijer: basgitaar, zang

Marjelle Schutter: keyboard

Gerard Prins: drums en percussie

Repertoire

We hebben een uitgebreid en divers repertoire met onder andere nummers uit de Opwekkingbundel en popmuziek met een christelijke boodschap.

Contactgegevens
We willen graag ons geloof delen en een bijdrage leveren aan allerlei diensten.
Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u nog invulling voor een dienst zoekt.
In overleg is er veel mogelijk.
Voor meer informatie kun u ons altijd (vrijblijvend) mailen of bellen. Ook kunt u een kijkje nemen op onze Facebook-pagina.


– Mail: pbthemessengers@gmail.com
– Telefoon: 06-40502015
– Facebook: https://www.facebook.com/pbthemessengers


De contactpersoon namens de band is Marjelle Schutter.

Muziek: 

Heer wijs mij Uw weg

Houd vol, houd vast

Leave it there

Zo zegent Hij jou

Terug

Bijbelkring

Sinds jaar en dag komt de Bijbelring bij elkaar.

Het doel van deze kring is de kennis van de Bijbel te vergroten, en met elkaar het geloof te delen

De bijeenkomsten (ongeveer 8x per jaar) worden voorbereid door Ds. Christel Minnaard of Femmie van der Veen en Ike Postma

Wie mee wil lezen, praten en denken is van harte welkom

Praktische informatie: Plaats: Zaal achter de kerk in Garrelsweer. Inlichtingen: Mw. Femmie van der Veen Telefoon 06 57801506

Terug

Huiskamergespreksgroep

De huiskamergespreksgroep is een vorm van gemeente opbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid.

In deze kleine groep(en) willen we het geloofgesprek stimuleren.

Eens in de 3 weken in een huiskamer rond een open Bijbel.

De groep bestaat uit 6 tot 8 personen.

We komen (meestal) samen op een woensdagavond van september tot en met juni.

Het Evangelisch werkverband van de PHN biedt hiervoor materialen

Deze avonden worden onder anderen voorbereid door: Piet Ketting en Nico Schutter

Praktische informatie: inlichtingen Nico Schutter. telefoon 06 53711311

Terug

Hang-Out

Voor alle jongeren vanaf 10 jaar Wanneer? de 1e vrijdag van de maand Hoe laat? vanaf 19.00 – 20.30 uur Waar? zaal achter de kerk Stadsweg 89 te Garrelsweer 

Dit is een activiteit voor tieners vanaf 12 Jaar

De Hang-Out is iedere vrijdag van de maand. Hierbij gaan we elkaar ontmoeten, chillen, spelletjes doen en iets bakken.

Praktische informatie:

Email: jeugdoudeling@pkngww.nl

Terug