E-mail
weergegeven: 1-10 van 13 resultaten

Liturgie kerk Garrelsweer

Als vanwege de temperatuur of andere reden de kerkdienst gehouden wordt in de zalen achter de kerk vindt U hier de liturgie.

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

Liturgie Garrelsweer

Liturgie voor de dienst op 17 maart 2024 Garrelsweer

Muziek voor de dienst, orgel of pianospel

Mededelingen, Liturgische schikking

Jezus laat Lazarus opstaan uit de dood. Een voorbode van hoe wij eens allemaal zullen opstaan uit de dood. Herboren zullen we zijn als nieuwe mensen. Vandaar een schikking in de vorm van een cirkel. Een cirkel heeft immers geen einde zoals het leven geen einde zal hebben. Roze bloemen steken uit de krans. Roze herinnert aan pasgeboren baby’s. Net zo onschuldig en gaaf en nieuw zullen wij eens weer zijn. Uit liefde voor ons.

Zingen: Psalm 121 Ik sla mijn ogen op en zie. Couplet 1 en 4

Votum

NLB 657 couplet 1 en 3 Zolang wij ademhalen

Gebed

Eindigend op. Daarom vragen wij U, blijf met Uw genade bij ons.

Zingen Blijf met uw Genade bij ons NLB 256 in het Nederlands. Een keer voorspelen en een keer zingen.

Gebed

Eindigend op. Daarom vragen wij U, blijf met Uw genade bij ons.

Zingen Blijf met uw Genade bij ons NLB 256 in het Nederlands. Een keer voorspelen en een keer zingen.

Gebed

Eindigend op. Daarom vragen wij U, blijf met Uw genade bij ons.

Zingen Blijf met uw Genade bij ons NLB 256 in het Nederlands. Een keer voorspelen en een keer zingen.

Amen.

Heer Uw Licht en uw liefde schijnen  /  In beeld Gele Bundel 155

Laten horen: https://youtu.be/pDZPSWAHuew?feature=shared

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn in mij.

Refrein:

Kom Jezus kom,  vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom Jezus kom,  vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom Jezus kom,  vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Gebed

Thema

Zingen uit Alles wordt nieuw

Kinderen naar de nevendienst

Handelingen 13:15-33
15 Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ 16 Paulus stond op en gebaarde dat hij wilde spreken. Hij zei: ‘Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb. 17 De God van het volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen; Hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt. Met opgeheven arm heeft Hij onze voorouders weggeleid uit Egypte, 18 en ongeveer veertig jaar lang heeft Hij hen in de woestijn geduldig verdragen. 19 In Kanaän roeide Hij zeven volken uit, en hun land gaf Hij in bezit aan onze voorouders. 20 Dit alles vond plaats in ongeveer vierhonderdvijftig jaar. Vervolgens stelde Hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuel. 21 Daarna vroeg het volk om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die veertig jaar regeerde. 22 Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie Hij getuigde: “In David, de zoon van Isaï, heb Ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen.” 23 En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus. 24 Voor zijn komst had Johannes het hele volk van Israël opgeroepen om zich te laten dopen en tot inkeer te komen. 25 Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd: “Wie jullie denken dat ik ben, ben ik niet. Maar let op: na mij komt iemand anders, en ik ben het niet waard om zelfs maar zijn sandalen los te maken.”
26 Volksgenoten, nakomelingen van Abraham, en ook u allen die God vereert, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt. 27 De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan. 28 Ofschoon ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, drongen ze er bij Pilatus op aan Hem terecht te stellen. 29 Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over Hem geschreven staat, haalden ze Hem van het kruishout en legden Hem in een graf. 30 Maar God heeft Hem opgewekt uit de dood; 31 gedurende ettelijke dagen is Hij verschenen aan degenen die met Hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu onder het volk van Hem getuigen. 32 Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders 33 in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat Hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: “Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt.” (NBV21)

Zingen Psalm 89 couplet 1

Evangelie volgens Johannes 11: 32-53

32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen 34 vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. 42 U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’
45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. 46 Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. 47 Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen, 48 en als we Hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ 49 Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! 50 Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ 51 Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, 52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. 53 Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden. (NBV21)

Zingen Psalm 89 couplet 17

Preek

Zingen: Gele Bundel 143 alle coupletten

1 Op bergen en in dalen, en overal is God!
Waar ik ook heen zou dwalen, ja overal is God;
Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God;
Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!  
2 Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij;
Wie steunt op zijn vermogen, beschermt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal;
Hij geeft alom zijn gaven, Hij draagt het groot heelal

3 Verlaten mij ook allen, die bij mij blijft, is God! En ook als ik zou vallen of lijd: dichtbij is God! Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja overal is God!

Gebeden

Collecte

Kinderen komen terug

Projectlied

[melodie: Daar juicht een toon]

Hij struikelt achter Jezus aan.

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.

Al snapt Petrus Gods plan niet goed,

hij weet dat hij Jezus volgen moet.

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!

U moet geen kruis, U moet een kroon!

Ik laat U niet alleen, ik zweer

dat ik voor U zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:

een open graf. Want Jezus heeft

de dood verslagen en Hij leeft!

Heenzending en zegen met gezongen Amen

Zingen: NLB 425 Vervuld van Uw Zegen

koor kerk Wirdum

Liturgie kerk Wirdum

Als er een kerkdienst in Wirdum gehouden wordt is er bij de uitzending van kerkomroep geen beeld

Als u nu op de link klikt krijgt u verbinding met kerkomroep op een aparte pagina. U kunt nu in de balk boven in beeld schakelen tussen de uitzending en deze pagina

Om toch de dienst te kunnen volgen kunt u hier de liturgie volgen

Orde van Dienst

Liturgie voor zondag 7 juli 2024 in de kerk van Wirdum

Mededelingen van de kerkenraad

Zingen NLB 280:

1 De vreugde voert ons naar dit huis

waar ’t woord aan ons geschiedt.

God roept zijn naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

2 Dit huis van hout en steen, dat lang

de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt

van wie zijn voorgegaan,

3 dit huis, dat alle sporen draagt

van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar

de hemel open gaat,

waar Gij ons met uw eng’len troost,

waar Gij U vinden laat?

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,

maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt

tot alles is volbracht.

Votum en groet

Zingen NLB 195

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Gebed

Genadeverkondiging

Moge de barmhartige en genadige God

zich over ons en onze wereld ontfermen.

Amen.

Inleiding op het lied van Lotte

Luisteren naar het lied van Lotte

Gebed om de Heilige Geest

Voor de kinderen

Kinderlied: zingen NLB 218:

1 Dank U voor deze nieuwe morgen,

dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

bij U komen mag.

2 Dank U voor deze mooie aarde,

dank U voor sterren, maan en zon.

Dank U dat U ons wilt bewaren,

kracht en levensbron.

3 Dank U dat alle vogels zingen,

dank U voor elke boom in bloei.

Dank U voor zoveel goede dingen,

dank U dat ik groei.

4 Dank U voor steun in moeilijkheden,

altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden

die ik tegenkom.

5 Dank U voor alle mooie klanken,

al wat ik zien en horen kan.

Dank U – o God, ik wil U danken

dat ik danken kan.

Kinderen naar de nevendienst

-Lezing Jesaja 56:1-8
1 Dit zegt de HEER:
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;
de redding die Ik breng is nabij,
en weldra openbaar Ik mijn gerechtigheid.
2 Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,
laat hij niet zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’
4 Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,
5 hem geef Ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
6 En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om Hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
7 hem breng Ik naar mijn heilige berg,
hem schenk Ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers worden op mijn altaar aanvaard.
Mijn tempel zal heten Huis van gebed voor alle volken.
8 Zo spreekt God, de HEER,
die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren:
Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. (NBV21)

Zingen NLB 84:1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft

beschermt en koestert al wat leeft.

De mus, de zwaluw vindt een woning.

Haar jongen zijn in veiligheid.

Mij is een schuilplaats toebereid

in het paleis van U, mijn koning.

Heil hen die toeven aan uw hof

en steeds zich wijden aan uw lof.

6 Want God onze Heer die ons mild

bestraalt als zon, beschermt als schild,

zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet

aan wie oprecht Hem hulde biedt

en eerlijk wandelt voor zijn ogen.

Heer, die het al in handen houdt,

welzalig die op U vertrouwt.

-Lezing Lukas 17:11-19
11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12 Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14 Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. 16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. 17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’ (NBV21)

Zingen NLB 534:

1 Hij die de blinden weer liet zien,

hun ogen kleur liet ondervinden

is zelf het licht dat ruimte geeft:

ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet

hun dode krachten deed ontvlammen

is zelf de weg tot waar geluk:

ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf

met overdaad hen kwam verwarmen

is zelf het brood dat honger stilt:

ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed

hun eigen oren deed geloven

is zelf het woord dat waarheid spreekt:

het levend woord, de Zoon van God.

Verkondiging

Zingen Gele Bundel 191

Refrein:

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,

verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

1 Liefde bedekt zijn schepping,

de bloemen, de vogels, het gras.

Zou Hij dan jou vergeten,

Jezus die blinden genas, verrees.

Refrein:

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,

verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

2 Wees als een boom die vruchtdraagt,

ieder seizoen op zijn tijd.

Drink van het levend water,

Jezus, de bron voor altijd, verrees.

Refrein:

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,

verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Gebeden

Collectemoment en De kinderen komen terug

Cadeautje van de Kindernevendienst

Cadeautje van de ouderling met een welkom

Slotlied zingen Gele Bundel 140

1 Samen in de naam van Jezus,        2 Heel de wereld moet het weten

heffen wij een loflied aan.                dat God niet veranderd is.

Want de Geest spreekt alle talen     En zijn liefde als een lichtstraal

en doet ons elkaar verstaan.            doordringt in de duisternis.

Samen bidden, samen zoeken,        ‘t Werk van God is niet te keren

naar het plan van onze Heer.           omdat Hij er over waakt,

Samen zingen en getuigen               en de Geest doorbreekt de grenzen

samen leven tot Zijn eer.                  die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijst de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfater

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer.

Zending en zegen beantwoorden met gezongen Amen

Aansluitend zingen: NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Terug

Zondagsbrief

Hier verschijnt de wekelijkse zondags informatie

te volgen op verbinding met kerkomroep zoeken naar Garrelsweer

Liturgie voor de dienst zonder beeld vind u Liturgie kerkdienst

De kerk is open voor kerkgangers en de dienst is ook te volgen via www. kerkomroep.nl 

Ook te vinden via een link op onze website www. pkngww.nl 

Zondag 21 juli

Plaats: Garrelsweer/09.30 uur  

Voorganger: ds. C. Minnaard

Orgel: Nel Vreeling

Musicale begeleiding : Myrthe en Arne

Ouderling van dienst: Aly van Heuveln

Diaconie: Roos van der Burg

Geluid: Jaap Schuurman

Gastgezin: fam. Schutter

Oppas voor de kinderen: Adri en Lieuwe Minnaard

Digitale Collectes en er staan collectebussen in de hal

Collecte voor de Kerk.

Collecte voor de Diaconie.

Deze collecte is bestemd voor: St. Messias belijdende joden – Gaarkeukens in Haifa

De sociale dienst verwijst allerlei Israeli’s, Joden en Arabieren, ongeacht hun godsdienstige overtuiging, naar de gaarkeuken van deze Messias belijdende Joden. De hulp wordt in duur en frequentie afgestemd op de nood. Zo wordt iedere maand voor ongeveer 1500 maaltijden gezorgd.

Bloemen

De bloemen gaan zondag met een groet van de gemeente naar fam. Huistra – Ronda.

Ze worden gebracht door fam.  Heeres – Boersma.

Erediensten

Zondag 28 juli is er om 09.30 uur  dienst in de kerk van Garrelsweer.

Voorganger is ds. Urgert. Deze dienst is samen met Tjamsweer.

We drinken dan ook gezamenlijk koffie in de kerk.

De kerkenraad wenst jullie allen een gezegende dienst.

Wijziging mailadres:
Het nieuwe mailadres van Nico Schutter is: nicoschutter@live.nl

Willen jullie het andere mailadres verwijderen? Bij voorbaat dank – MVG Nico Schutter

In de zomervakantie:

Verhalenverteller voor de kinderen

In de eerste week van de vakantie is

het zaak je eten op tijd op te hebben

want dan komt de Verhalenverteller

weer met haar vrienden. Ze beleven

elke keer iets geks. Kom kijken naar

het toneelstukje en dans en doe mee.

maandag 22 juli,

dinsdag 23 juli

woensdag 24 juli.

Wirdum:

18:15 bij het dorpshuis.

Garrelsweer en Winneweer:

19:00 achter de kerk van

Garrelsweer (Stadsweg 89).

Bij slecht weer in de kerk.

Iedereen is welkom

Voor peuters, kleuters

en schoolkinderen

en iedereen die zin heeft

in een beetje vrolijkheid.

Cantorij

Voor diverse gelegenheden komt de cantorij van Garrelsweer in beweging.

In de praktijk is dit meestal met Pasen, Israëlzondag en kerst

Dit wordt voorbereid door voor de betreffende kerkdienst een aantal keren samen te komen om te oefenen.

We zouden graag wat mensen erbij willen hebben, want eigenlijk zijn we met te weinig mensen om goed 4-stemmig te kunnen zingen.

Het repertoire is geestelijke liederen.

Praktische informatie:

Leiding: Dhr. K. Wendel

Data: op afroep

Inlichtingen: Leida Heersema Telefoon: 0596-572204 en Nel Vreeling, Telefoon 0596572681

Terug

Praiseband The Messengers

Praiseband The Messengers is een enthousiaste groep uit de omgeving van Garrelsweer die graag muziek maakt om hun geloof uit te dragen en te delen met anderen.

We hebben een uitgebreid en divers repertoire met o.a. nummers uit de Opwekkingbundel en popmuziek met een christelijke boodschap.

Naast het verzorgen van de muzikale ondersteuning tijdens de dienst kunnen wij ook een hele kerkdienst verzorgen.

Praktische informatie:

Oefenen: 1 x per 2 weken

Plaats: Zaal achter de kerk in Garrelsweer

Contactpersoon: Marjelle Schutter. Telefoon: 06 40502015 of pbthemessengers@gmail.com


Geschiedenis 

In 2010 hebben we met een groep jonge mensen uit de gemeente van Garrelsweer een gelegenheidsbandje opgericht. Sinds 2013 hebben we een vaste groepssamenstelling en zijn we serieuzer bezig gegaan met onze muziek.
Inmiddels hebben we met veel plezier gespeeld in diensten in de kerk van Garrelsweer en in veel andere kerken in de provincie Groningen.
Zo groeien we steeds verder in onze samenwerking, onze muziek en ons geloof. 


Samenstelling van de band


Gerdy Schutter: zang

Rienke Feitsma: zang, saxofoon

Henk Lenting: semi-akoestische gitaar, zang

Arend Kruijer: elektrische gitaar

Carin Kruijer: basgitaar, zang

Marjelle Schutter: keyboard

Gerard Prins: drums en percussie

Repertoire

We hebben een uitgebreid en divers repertoire met onder andere nummers uit de Opwekkingbundel en popmuziek met een christelijke boodschap.

Contactgegevens
We willen graag ons geloof delen en een bijdrage leveren aan allerlei diensten.
Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u nog invulling voor een dienst zoekt.
In overleg is er veel mogelijk.
Voor meer informatie kun u ons altijd (vrijblijvend) mailen of bellen. Ook kunt u een kijkje nemen op onze Facebook-pagina.


– Mail: pbthemessengers@gmail.com
– Telefoon: 06-40502015
– Facebook: https://www.facebook.com/pbthemessengers


De contactpersoon namens de band is Marjelle Schutter.

Muziek: 

Heer wijs mij Uw weg

Houd vol, houd vast

Leave it there

Zo zegent Hij jou

Terug

Bijbelkring

Sinds jaar en dag komt de Bijbelring bij elkaar.

Het doel van deze kring is de kennis van de Bijbel te vergroten, en met elkaar het geloof te delen

De bijeenkomsten (ongeveer 8x per jaar) worden voorbereid door Ds. Christel Minnaard of Femmie van der Veen en Ike Postma

Wie mee wil lezen, praten en denken is van harte welkom

Praktische informatie: Plaats: Zaal achter de kerk in Garrelsweer. Inlichtingen: Mw. Femmie van der Veen Telefoon 06 57801506

Terug

Huiskamergespreksgroep

De huiskamergespreksgroep is een vorm van gemeente opbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid.

In deze kleine groep(en) willen we het geloofgesprek stimuleren.

Eens in de 3 weken in een huiskamer rond een open Bijbel.

De groep bestaat uit 8 tot 10 personen.

We komen in overleg bij elkaar regelmatig op een maandag.

Het Evangelisch werkverband van de PKN biedt hiervoor materialen

Deze avonden worden onder anderen voorbereid door: Piet Ketting en Nico Schutter

Praktische informatie: inlichtingen Nico Schutter. telefoon 06 53711311

Terug